Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote8. kesäkuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

EU:n eettinen elin: Komissio ehdottaa kaikkia EU:n toimielimiä koskevien yhteisten eettisten normien luomista

EU:n eettinen elin: Komissio ehdottaa kaikkia EU:n toimielimiä koskevien yhteisten eettisten normien luomista

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuksen toimielinten välisen eettisen elimen perustamisesta. Muita toimielimiä kuultiin epävirallisesti ennen ehdotuksen antamista. Eettisen elimen perustamisen myötä otetaan ensi kertaa käyttöön yhteiset toimielinten jäsenten eettistä käyttäytymistä koskevat normit. Samalla käyttöön otetaan virallinen mekanismi, jonka avulla toimielinten kesken voidaan koordinoida eettisiä vaatimuksia ja vaihtaa niitä koskevia näkemyksiä.

Komission ehdottamien muutosten ansiosta EU:n toimielinten jäseniin aletaan soveltaa yhteisiä, selkeitä, avoimia ja ymmärrettäviä normeja.

Normit koskevat useita näkökohtia:

•  Kolmansien osapuolten tarjoamien lahjojen, vieraanvaraisuuden ja matkojen vastaanottaminen.

•  Ehdollisuusperiaate ja avoimuustoimet, erityisesti edunvalvojien kanssa pidettävien kokousten osalta: komissiolla, Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on avoimuusrekisterin ansiosta jo nyt yhteiset normit, jotka koskevat edunvalvojien tapaamisia ja niiden julkaisemista. Nyt normeja laajennetaan kattamaan esimerkiksi pääsy toimielinten tiloihin.

•  Ilmoitettavat sidonnaisuudet ja omaisuus.

•  Oheistoiminta tai ulkopuolinen toiminta: tarkoitus on varmistaa, etteivät jäsenten käytettävissä olo ja riippumattomuus vaarannu.

•  Entisten jäsenten toimikauden jälkeinen toiminta, jonka osalta määritetään ehdot ja avoimuusrajoitukset.

•  Yhteisen kehyksen täytäntöönpano, mukaan lukien sääntöjen noudattamisen seuranta ja jatkotoimet, myös mahdollisten häirintätapausten osalta, sekä seuraamukset kussakin toimielimessä tilanteissa, joissa sääntöjä on rikottu.

•  Tietojen julkisuus: kunkin toimielimen on julkistettava tiedot siitä, miten se soveltaa normeja.

Yleiset toimintasäännöt ja -periaatteet vahvistetaan perussopimuksissa, mutta useimmat toimielimet ovat täsmentäneet niitä omassa työjärjestyksessään tai käytännesäännöissään. Tämä on johtanut toimielinten eettisten kehysten hajanaisuuteen sekä monimutkaisiin ja sekaviin sääntöihin. Joidenkin erojen voidaan katsoa johtuvan toimielinten eri rooleista ja niiden tehtäviin liittyvistä erilaisista riskeistä, mutta on käynyt selväksi, että on tarpeen luoda yhteiset eettiset periaatteet, jotka perustuvat yhteisiin tiukkoihin normeihin ja toimielinten väliseen yhteistyöhön. Kun eettinen elin perustetaan, EU:n toimielimille saadaan käyttöön yhteiset ja selkeät eettiset normit.

Uudella elimellä on määrä olla kolme päätehtävää:

•  Se laatii osallistuvien EU:n toimielinten ja elinten jäseniin sovellettavia, edellä selostettuja yhteisiä vähimmäisnormeja ja päivittää niitä tarvittaessa. Ne toimivat vähimmäisperustasona. Kukin toimielin voi vapaasti soveltaa tiukempiakin sisäisiä sääntöjä, mutta normeja ei voida käyttää nykyisten sääntöjen höllentämiseen.

•  Se osallistuu näkemysten vaihtoon kunkin toimielimen sisäisistä säännöistä suhteessa laadittuihin normeihin, jotta toimielimet voivat oppia toistensa kokemuksista ja hyödyntää niitä.

•  Se edistää kaikkien EU:n toimielinten jäsenten yhteistä eettistä kulttuuria ja auttaa sekä toimielimissä että niiden ulkopuolella toimivia ymmärtämään kehystä. Avoimuus koskee myös näiden sääntöjen soveltamista toimielimissä.

Kaikki tämä toteutetaan avoimesti ja yleisön seurattavissa olevalla tavalla. Muut unionin elimet, toimistot ja virastot voivat alkaa soveltaa kaikkia yhteisiä normeja vapaaehtoisesti ja osallistua näkemystenvaihtoon.

Uusi eettinen elin ei suorita yksittäisiä tutkintatoimia, ei puutu vakiintuneiden olemassa olevien elinten tutkintatoimiin eikä rajoita niitä millään tavalla. Perussopimusten mukaan tämä on unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosasioiden osalta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) sekä kansallisten poliisi- ja oikeusviranomaisten vastuulla. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) vastaa ammatillisiin velvollisuuksiin liittyvien sääntöjenvastaisuuksien ja rikkomisten tutkinnasta, oikeusasiamies hallinnollisten epäkohtien tutkinnasta ja kukin toimielin omien sääntöjensä rikkomisen tutkinnasta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_3106         

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
8. kesäkuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto