Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli16. kesäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

EDIDP- ja PADR -rahoitusohjelmat tiivistävät puolustusteollisuuden yhteistyötä ja kehittävät innovaatioita

EU:n puolustusteollinen kehittämisohjelma (EDIDP) ja puolustusalan tutkimusta koskeva valmistelutoimi (PADR) tarjoavat suomalaisyrityksille mahdollisuuksia saada rahoitusta rajat ylittäviä puolustusteollisia tutkimus- ja kehityshankkeita varten...

Rahasto-ohjelmien perimmäisenä tavoitteena on Euroopan turvallisuuden vahvistaminen tukemalla EU-maiden puolustusteollisuutta, teollisuuden yhteistyötä ja innovaatioita. Yhteistyön tiivistämiselle on tilausta, sillä Euroopan puolustusteollisuus on hajautunut. Esimerkiksi yhteiset standardit puuttuvat, eikä yhden maan puolustuskalusto siksi ole välttämättä yhteensopiva toisen maan kaluston kanssa. Lisäksi jäsenmaat tekevät hankintoja pääasiassa omien puolustustarpeidensa perusteella, minkä vuoksi EU-maissa on puolustuskaluston osalta päällekkäisyyksiä. Yhteistyön lisäämisellä on myös taloudellisia hyötyjä, sillä nykytilassa yhteistyön puute maksaa EU-maille noin 25-100 miljardin euroa vuodessa.

Varsinaisen Euroopan puolustusrahaston (EDF) esiaskeleena toimivien puolustusteollisten EDIDP- ja PADR -rahoitusohjelmien rahoittamilla hankkeilla on tarkoitus vastata näihin haasteisiin. Hankkeilla tehostetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tutkimuksessa, lisätään maiden sotilaskaluston yhteiskäyttöä ja vähennetään tarpeettomia kaluston päällekkäisyyksiä. Eivätkä hyödyt sada pelkästään puolustusteollisuuden laariin, sillä puolustuskäyttöön kehitettyä teknologiaa voidaan hyödyntää muillakin aloilla.

EDIDP- ja PADR -ohjelmien tarkoituksena kehittää uusia innovaatioita ja tiivistää jäsenmaiden puolustusteollista yhteistyötä

EDIDP- ja PADR-ohjelmilla on hieman eri tavoitteet, sillä niiden tarkoituksena on tukea eri kehitysvaiheissa olevia hankkeita.

500 miljoonan euron suuruisen EDIDP-rahoitusohjelman tavoitteena on parantaa puolustusalan kilpailu- ja innovointikykyä, ja sen rahoittamat hankkeet keskittyvät erityisesti puolustuskaluston ja tarvikkeiden kehittämisvaiheeseen. Saadakseen EDIDP-rahoitusta hakuun osallistuvien yritysten yhteenliittymien on pyrittävä luomaan, testaamaan ja standardoimaan tuotteita, komponentteja sekä prototyyppejä. EDIDP-rahoitetuissa hankkeissa tulee olla mukana vähintään kolme yritystä kolmesta eri EU-maasta, ja ainakin kahden EU-maan tulee ilmaista kiinnostuksensa rahoitetun hankkeen lopputuotteen hankkimiseen EDIDP-rahoitusohjelman kautta.

90 miljoonan euron suuruisen PADR-rahasto-ohjelman tavoitteena on puolestaan rahoittaa kaikkiaan 18 yhteistä tutkimushanketta, jotka ovat alhaisemmalla teknologisen valmiuden tasolla niin kutsutulla TRL- (Technological Readiness Level) -mittarilla mitattuna. Nämä hankkeet eivät välttämättä pyri konkreettisen lopputuotteen luomiseen, vaan niiden tavoitteena on luoda teknologioita tai materiaaleja, joita voidaan myöhemmin jalostaa tuotteeksi.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tärkeä rooli Euroopan puolustusteollisuudessa

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on erittäin tärkeä rooli puolustusalan innovaatioiden ja uusien teknologioiden kehittämisessä Euroopassa. Tämän vuoksi pien- ja startup-yrityksiä rohkaistaankin osallistumaan rahoitushakuihin siten, että ne muodostavat yhteenliittymiä suuryritysten tai muissa EU-maissa sijaitsevien yritysten kanssa.

Pienten- ja keskisuurten yritysten osallistumisen kasvattamiseksi rahoitusohjelmat sisältävät niille tarkoitettuja kannustimia. Yhteenliittymät, joihin kuuluu niin pk-yrityksiä kuin isompiakin yrityksiä, saavat hakemukselleen lisäpisteitä. Tämän lisäksi rahoitushauissa on oma 10 miljoonan euron suuruinen kategoriansa pk-yrityksille. Ja jos omasta maasta ei löydy kumppania yhteenliittymän muodostamiseksi, on kumppanin löytämistä pyritty helpottamaan luomalla joka hankkeen kohdalle oma ”Partner Search”‑kohtansa, jonka kautta yritykset ja eri toimijat voivat ilmoittaa olevansa kiinnostuneita yhteistyöstä.

Suomalaisyritykset ovat osallistuneet aktiivisesti esimerkiksi PADR -rahoitusohjelman hankkeisiin. Teknologian tutkimuskeskus VTT on mukana vuonna 2018 käynnistetyssä OCEAN2020 -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa muun muassa merenkulun valvontaa. PADR-ohjelman kautta rahoitettu OCEAN2020-hanke onkin hyvä esimerkki yhteenliittymistä, joita rahoitusohjelman hankkeita varten voi muodostua: 42 osallistujan joukkoon lukeutuu sekä suuria että pk-yrityksiä, yliopistoja ja tutkimusinstituutteja sekä loppukäyttäjiä – kuten eri jäsenmaiden merivoimia – Euroopan eri kolkista.

Pk-yrityksistä rahoitusohjelman hankkeissa on mukana esimerkiksi Pirkkalassa sijaitseva Fy-Composites Oy, joka osallistuu VESTLIFE-nimiseen PADR-ohjelman hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää erilaisia kevyitä ja modulaarisia suojaliivejä sotilaille.

Haku PADR- ja EDIDP-ohjelmien hankkeisiin käynnissä

Komissio päätti kesäkuussa myöntää 205 miljoonaa euroa rahoitusta 16 eurooppalaiselle puolustusteollisuushankkeelle, joita rahoitetaan EDIDP- ja PADR -ohjelmien kautta. Ohjelmiin osallistuu 223 tahoa, jotka edustavat 24 jäsenmaata, ja hankkeista 9 kuuluu osana puolustusyhteistyötä syventävään Pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PESCO) ohjelmaan. EDIDP-rahoitusta saaneista tahoista peräti 37 % on pk-yrityksiä.

EDIDP-rahoitushaku vuodelle 2020 on edelleen käynnissä. Komissio on julkaissut verkkosivuillaan listan 12 ehdotuspyynnöstä, joihin yritykset voivat osallistua. Haku on nyt käynnissä ja päättyy 1.12.2020. Hankkeita varten on varattu 160 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Tällä hetkellä EDIDP-haussa olevien 12 hanke-ehdotuksen joukkoon lukeutuu muun muassa lääketieteellisten vastatoimien suunnitteleminen, kehittäminen ja testaus kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinaseiden (”CBRN”) kaltaisten aseiden vaikutusten varalta sekä hanke, jolla pyritään parantamaan jäsenmaiden valmiuksia havaita ja torjua miehittämättömiä ilma-aluksia.

PADR-ohjelmien rahoitushaku on tältä vuodelta toistaiseksi päättynyt. Viime vuoden ehdotuspyyntöjen pohjalta valittiin seitsemän uutta hanketta, joiden joukossa on muun muassa hanke, jossa tutkitaan kvanttiteknologiaan perustuvan navigaatiojärjestelmän kehittämistä. Vuosina 2017–2019 PADR-rahoitusta on saanut 202 tahoa eri puolilta Eurooppaa. Lisätietoa PADR-hankkeista EU:n komission verkkosivuilla.

Tiedot

Julkaisupäivä
16. kesäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto