Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote13. kesäkuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 5 min

Kestävä rahoitus: Komissio toteuttaa lisätoimia edistääkseen sijoittamista kestävään tulevaisuuteen

Euron kolikoita

Komissio on tänään esittänyt uuden toimenpidepaketin, jonka tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa EU:n kestävän rahoituksen kehyksen perustaa.

Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja kestävään talouteen vuoteen 2050 mennessä tarjoaa yrityksille ja kansalaisille kaikkialla EU:ssa uusia mahdollisuuksia. Monet yritykset ja sijoittajat ovat jo lähteneet tavoittelemaan kestävyyttä, mistä kestävän sijoittamisen lisääntyminen on osoituksena.

Yrityksillä ja sijoittajilla on kuitenkin myös haasteita tässä siirtymässä, erityisesti kun on kyse tietojen antamista ja raportointia koskevien uusien vaatimusten noudattamisesta.

Tänään esitetyn paketin tavoitteena on varmistaa, että EU:n kestävän rahoituksen kehyksellä tuetaan edelleen yrityksiä ja rahoitusalaa ja samalla kannustetaan siirtymähankkeiden ja -teknologian yksityiseen rahoittamiseen. Komissio lisää tänään uusia toimintoja EU:n kestävyysluokitusjärjestelmään ja ehdottaa kestävien sijoitusten markkinoiden läpinäkyvyyttä lisääviä uusia sääntöjä, joita sovelletaan ESG-luokittajiin (jotka antavat luokituksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien perusteella).

Paketilla pyritään varmistamaan, että säännöstöstä on apua yrityksille, jotka haluavat panostaa kestävyyteen. Sillä pyritään myös lisäämään kestävää rahoitusta koskevan säännöstön helppokäyttöisyyttä.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmää koskevat delegoidut säädökset

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on kestävää rahoitusta koskevan EU:n säännöstön kulmakivi ja tärkeä markkinoiden läpinäkyvyyttä edistävä väline, joka auttaa ohjaamaan sijoituksia sellaiseen taloudelliseen toimintaan, jota vihreässä siirtymässä eniten tarvitaan.

Komissio on tänään periaatteellisella tasolla hyväksynyt uusia EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän kriteerejä taloudellisille toiminnoille, jotka edistävät merkittävästi yhtä tai useampaa sellaista ympäristötavoitetta, joka ei liity ilmastoon. Nämä tavoitteet ovat

•  vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu,

•  siirtyminen kiertotalouteen,

•  ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen,

•  luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Tämän lisäksi komissio on hyväksynyt kohdennettuja muutoksia EU:n kestävyysluokitusjärjestelmään kuuluvaan ilmastoa koskevaan delegoituun säädökseen. Muutoksilla laajennetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista edistävien taloudellisten toimintojen piiriä ja lisätään siihen uusia toimintoja – erityisesti valmistusteollisuudessa ja liikenteessä. EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän käytettävyys ja potentiaali lisätä kestäviä sijoituksia EU:ssa paranee, kun siihen lisätään kaikki kuusi ympäristötavoitetta kattavia taloudellisia toimintoja ja sitä kautta uusia talouden aloja ja yrityksiä.

Kriteerit perustuvat suurelta osin maalis- ja marraskuussa 2022 julkaistuihin kestävän rahoituksen foorumin suosituksiin. Komissio on myös hyväksynyt muutoksia EU:n kestävyysluokitusjärjestelmään kuuluvaan tietojen antamista koskevaan delegoituun säädökseen. Niillä selkeytetään tiedonantovelvollisuuksia uusien toimintojen osalta.

Ehdotus asetukseksi ESG-luokittajista

ESG-luokitukset ovat tärkeässä asemassa EU:n kestävän rahoituksen markkinoilla, sillä ne tarjoavat sijoittajille ja rahoituslaitoksille tietoa esimerkiksi sijoitusstrategioita ja ESG-tekijöihin liittyvää riskinhallintaa varten.

ESG-luokitusmarkkinat kärsivät kuitenkin tällä hetkellä läpinäkyvyyden puutteesta, joten komissio ehdottaa asetusta ESG-luokitustoiminnan luotettavuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi. Uudet organisatoriset periaatteet ja eturistiriitojen ehkäisemistä koskevat selkeät säännöt lisäävät ESG-luokittajien toiminnan luotettavuutta.

Näiden uusien sääntöjen ansiosta sijoittajat voivat tehdä paremmin tietoon perustuvia päätöksiä kestävien investointien osalta. Ehdotuksessa edellytetään myös, että ESG-luokittajat, jotka tarjoavat EU:ssa palveluja sijoittajille ja yrityksille, saavat toimiluvan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselta (ESMA), joka myös valvoo niitä. Näin varmistetaan myös luokittajien palvelujen laatu ja luotettavuus sijoittajien suojaamiseksi ja markkinoiden eheyden turvaamiseksi.

Käytettävyyden parantaminen

Ensimmäisenä askeleena komissio on hiljattain laatinut joukon kohdennettuja toimenpiteitä ja aloitteita, joilla parannetaan sääntöjen käytettävyyttä ja tuetaan sidosryhmiä niiden noudattamisessa. Yritysten ja rahoitusalan tukeminen EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän ja kestävän rahoituksen säännöstön noudattamisessa on jatkossa komission keskeinen painopiste.

Alustavat tiedot osoittavat, että yritykset kaikilla keskeisillä talouden aloilla käyttävät EU:n kestävyysluokitusjärjestelmää yhä enemmän osana siirtymätoimiaan. Esimerkiksi tämänvuotinen kestävyysluokitusjärjestelmään liittyvä yritysten raportointi kertoo rohkaisevasta kehityksestä suurten finanssialan ulkopuolisten yritysten keskuudessa. Monissa yrityksissä luokitusjärjestelmän mukaisuutta on lisätty erityisesti pääomamenojen kohdalla.

Siirtymän rahoittaminen

Tänään esitetty paketti osoittaa myös, miten EU:n säännöstöä voidaan tuloksellisesti käyttää siirtymän rahoittamisen helpottamiseen.  Annetuilla siirtymärahoitusta koskevilla suosituksilla pyritään antamaan yrityksille ja rahoitusalalle opastusta ja käytännön esimerkkejä. Tavoitteena on näyttää, miten yritykset voivat hyödyntää EU:n kestävän rahoituksen säännöstön eri välineitä vapaaehtoisuuden pohjalta kanavoidakseen sijoituksia siirtymään ja hallitakseen ilmastonmuutoksesta ja ympäristön tilan heikkenemisestä johtuvia riskejään.

Tarkoituksena on helpottaa siirtymän rahoittamista paitsi yrityksissä, joilla on jo vahva kestävyyshistoria, myös erilaisista lähtökohdista ponnistavissa yrityksissä, joilla on uskottavat suunnitelmat tai tavoitteet kestävyyden parantamiseksi. Samalla tunnustetaan, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tiettyjä haasteita, joihin on vastattava.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmää koskevat delegoidut säädökset hyväksytään periaatteellisella tasolla, ja kun käännökset kaikille EU:n virallisille kielille ovat saatavilla, säädökset hyväksytään ja toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkistettaviksi (neljän kuukauden määräaika, jota voidaan jatkaa kerran kahdella kuukaudella). Niitä on tarkoitus soveltaa tammikuusta 2024 alkaen.

ESG-luokittajia koskevan asetusehdotuksen osalta komissio aloittaa nyt keskustelut Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa.

Tämänpäiväinen paketti on jatkoa perjantaina alkaneelle neljän viikon palautejaksolle, joka koskee ensimmäistä yrityksille tarkoitettujen kestävyysraportointistandardien kokonaisuutta. Komissio ottaa saadun palautteen huomioon ennen kuin se viimeistelee delegoituina säädöksinä esitettävät standardit ja toimittaa ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkistettaviksi. Kun raportointistandardit on hyväksytty, yritykset, joihin sovelletaan yritysten kestävyysraportointia koskevaa direktiiviä, alkavat käyttää niitä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_3192            

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
13. kesäkuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto