Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli16. heinäkuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 4 min

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: Komissio ehdottaa uutta strategiaa EU:n metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään uuden vuoteen 2030 ulottuvan EU:n metsästrategian, joka on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman lippulaivahanke. Metsästrategia perustuu EU:n biodiversiteettistrategiaan, joka sekin ulottuu vuoteen 2030. Strategia...

EU:n uusi metsästrategia auttaa EU:ta täyttämään eurooppalaisen ilmastolain mukaisen sitoumuksensa lisätä hiilen poistoa ilmakehästä luonnollisten hiilinielujen kautta. Metsästrategia kattaa yhdessä sekä sosiaaliset, taloudelliset että ympäristönäkökohdat, ja sillä pyritäänkin turvaamaan EU:n metsien monikäyttö. Strategiassa korostetaan metsänhoidon keskeistä roolia.

Metsät ovat keskeinen liittolaisemme ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen torjunnassa. Ne toimivat hiilinieluina ja auttavat meitä lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia esimerkiksi jäähdyttämällä kaupunkeja, suojelemalla meitä tulvilta ja vähentämällä kuivuuden vaikutuksia. Euroopan metsiin kohdistuu kuitenkin monenlaisia paineita, ilmastonmuutos muiden muassa.

Metsien suojelu, ennallistaminen ja kestävä hoito

Metsästrategiassa esitetään visio ja konkreettisia toimia metsien määrän lisäämiseksi ja niiden laadun parantamiseksi EU:ssa sekä metsien suojelun, ennallistamisen ja selviytymis- ja sopeutumiskyvyn parantamiseksi. Ehdotetuilla toimilla lisätään hiilen sitomista kasvattamalla hiilinieluja ja -varastoja, mikä auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Strategiassa sitoudutaan suojelemaan tiukasti aarniometsiä ja vanhoja metsiä, ennallistamaan huonontuneita metsiä ja varmistamaan kestävä metsänhoito siten, että metsien tarjoamat elintärkeät ekosysteemipalvelut, joista yhteiskunnat ovat riippuvaisia, säilyvät.

Strategia edistää ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta suotuisimpia metsänhoitokäytäntöjä, korostaa tarvetta pitää puubiomassan käyttö kestävän kehityksen rajoissa ja kannustaa resurssitehokkaaseen puun käyttöön ns. kaskadiperiaatteen mukaisesti.

EU:n metsien monikäyttö

Strategiassa kaavaillaan myös korvausjärjestelmiä, joista tuettaisiin metsänomistajia, jotka tarjoavat metsiensä kautta vaihtoehtoisia ekosysteemipalveluja esimerkiksi pitämällä osan metsistään koskemattomina. Muun muassa uusi yhteinen maatalouspolitiikka tarjoaa mahdollisuuksia kohdennetumpaan tukeen metsänomistajille ja metsien kestävään kehitykseen. Päivitetty metsähallinnon rakenne luo EU-maille, metsänomistajille ja -hoitajille, toimialalle, tiedemaailmalle ja kansalaisyhteiskunnalle entistä osallistavamman tilan keskustella EU:n metsien tulevaisuudesta ja auttaa säilyttämään nämä arvokkaat luonnonvarat tuleville sukupolville.

Strategiassa ilmoitetaan myös tulevasta säädösehdotuksesta, joka koskee metsien seurannan ja niitä koskevan raportoinnin ja tiedonkeruun tehostamista EU:ssa. Yhdenmukaistettu tiedonkeruu yhdessä EU-maiden tekemän strategisen suunnittelun kanssa antaa kattavan kuvan metsien tilasta, muutoksista ja tulevasta kehityksestä EU:ssa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta metsät voivat täyttää moninaiset ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja talouteen liittyvät tehtävänsä.

Strategiaan liittyy suunnitelma kolmen miljardin lisäpuun istuttamiseksi eri puolille Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä ekologisin perustein: oikea puu oikeaan paikkaan oikeaan tarkoitukseen.

Komission jäsenet kommentoivat:

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava varapuheenjohtaja Frans Timmermans sanoi: ”Metsät tarjoavat kodin suurimmalle osalle maapallon biologisesta monimuotoisuudesta. Jotta vetemme olisi puhdasta ja maaperämme ravinnerikasta, tarvitsemme terveitä metsiä. Euroopan metsät ovat kuitenkin vaarassa. Tämän vuoksi pyrimme suojelemaan ja ennallistamaan niitä, parantamaan metsänhoitotapoja sekä tukemaan metsänhoitajia ja metsänomistajia. Loppujen lopuksi olemme kaikki osa luontoa. Sen minkä teemme ilmasto- ja biodiversiteettikriisin torjumiseksi, teemme oman terveytemme ja tulevaisuutemme hyväksi.”

Maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski lisäsi: ”Metsät ovat maapallomme keuhkot: ne ovat elintärkeitä ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, maaperän ja ilmanlaadun kannalta. Metsät ovat myös yhteiskuntamme ja taloutemme keuhkot: ne turvaavat toimeentuloa maaseutualueilla, tarjoavat kansalaisillemme tärkeitä hyödykkeitä ja ovat luontoarvojensa vuoksi yhteiskunnallisesti erittäin arvokkaita. Uudessa metsästrategiassa tunnustetaan tämä monikäyttöisyys ja osoitetaan, miten ympäristötavoitteet voidaan sovittaa yhteen taloudellisen hyvinvoinnin kanssa. Tämän strategian avulla ja uuden yhteisen maatalouspolitiikan tuella metsät ja metsänomistajat ovat mukana luomassa kestävää, vaurasta ja ilmastoneutraalia Eurooppaa.”

Ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius totesi: ”Euroopan metsät ovat arvokasta luonnonperintöä, jota ei voida pitää itsestäänselvyytenä. ”Euroopan metsien suojelu ja ennallistaminen ja niiden selviytymiskyvyn parantaminen on olennaisen tärkeää ilmasto- ja biodiversiteettikriisien torjumisen kannalta mutta myös metsien sosioekonomisten toimintojen säilyttämiseksi. Asiaa koskeneiden julkisten kuulemisten valtavat osallistujamäärät osoittavat, että metsiemme tulevaisuus on eurooppalaisille tärkeä asia, joten meidän on muutettava tapaamme suojella, hoitaa ja kasvattaa metsiämme siten, että siitä olisi todellista hyötyä kaikille.”

Taustaa

Metsät ovat keskeinen liittolaisemme ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa, koska ne toimivat hiilinieluina ja pystyvät lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia esimerkiksi jäähdyttämällä kaupunkeja, suojaamalla tulvilta ja vähentämällä kuivuuden vaikutuksia. Ne ovat myös arvokkaita ekosysteemejä, jotka tarjoavat kodin huomattavalle osalle Euroopan biologisesta monimuotoisuudesta. Niiden tuottamat ekosysteemipalvelut edistävät terveyttä ja hyvinvointia vesisääntelyn, ruoantuotannon, lääkeaineiden ja raaka-aineiden saannin, katastrofiriskien vähenemisen ja hallinnan, maaperän stabiloinnin ja eroosion hallinnan sekä ilman ja veden puhdistamisen kautta. Metsillä on myös paljon virkistyskäyttöä, ja ne tarjoavat monille mahdollisuuden elinkeinon harjoittamiseen.

Lisätietoa

EU:n uusi metsästrategia vuoteen 2030

Kysymyksiä ja vastauksia uudesta EU:n metsästrategiasta vuoteen 2030

Tietokooste: Luonto ja metsät

Tietokooste: 3 miljardia puuta lisää

3 miljardia puuta -verkkosivu

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: Komission ehdotusten myötä EU:n talous ja yhteiskunta kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista

Lisätietoa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_3723

Median yhteyshenkilöt

Tim McPHIE
p. +32 2 295 86 02
tim [dot] mcphieatec [dot] europa [dot] eu (tim[dot]mcphie[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Arianna PODESTA
p. +32 2 298 70 24
arianna [dot] podestaatec [dot] europa [dot] eu (arianna[dot]podesta[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
16. heinäkuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto