Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Hanke

Rajat ylittävää raakkujen suojelua LIFE-hankkeen avulla

Jokihelmisimpukka
Jokihelmisimpukka eli raakku

EU:n LIFE-ohjelmasta tukea saavan LIFE Revives -hankkeen yleisenä tavoitteena on elvyttää Suomen, Ruotsin ja Viron raakkukannat kohti suotuisaa suojelutasoa. Hankkeen aikana kunnostetaan yhteensä noin 117 kilometriä jokielinympäristöjä lohikaloille ja raakuille sopivaksi.

Vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on, että Euroopan biologinen monimuotoisuus alkaa elpyä. Raakku on erittäin uhanalaiseksi luokiteltu virtavesissä elävä nilviäislaji, jonka kannoista ainoastaan pieni osa uudistuu säännöllisesti. Raakku on avainlaji, joka luo erinomaisen ympäristön muille eliöille. Jos se katoaa ekosysteemistä, moni muu laji katoaa sen mukana.

LIFE Revives -hankkeen aikana elvytetään ja kunnostetaan raakkujen jokielinympäristöjä sekä niiden puskuri- ja valuma-alueita. Toimenpidealueeseen kuuluu yhteensä 14 suurta jokialuetta, joilla on 69 pienempää jokea. Pohjois- ja Länsi-Suomessa niistä sijaitsee 32, Pohjois-Ruotsissa 36 ja Virossa yksi. Suomessa hankkeen kohteena olevissa joissa asustaa 25 prosenttia maan raakkupopulaatioista. Jokien kunnostamistoimien vaikutusalue on kooltaan noin 77 hehtaaria ja valuma-alueen toimien vaikutusalue noin 3 650 hehtaaria.

LIFE-hankkeet ovat ensisijaisesti suojeluhankkeita, mutta tieteellinen tutkimus on silti keskeisessä asemassa. Menetelmiä, tuloksia ja hankkeen vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan tieteelliset kriteerit täyttävillä tavoilla. Perinteisten lohikala- ja jokihelmisimpukkapopulaatioiden ja niiden elinympäristöjen seurantaan käytettävien menetelmien lisäksi hankkeessa käytetään uusia tutkimustapoja, kuten droonikuvausta ja koulutettua koiraa uusien raakkupopulaatioiden löytämiseksi.

LIFE Revives -hanke ei hyödytä ainoastaan raakkuja vaan suomalaisia virtavesiä laajemminkin, sillä se parantaa Suomen virtavesiluonnon monimuotoisuutta. Hanke on rahoituksen osalta yksi mittavimmista Suomessa ja sen vaikuttavuus ulottuu Suomen rajojen ulkopuolelle. Erityispiirteenä LIFE-hankkeissa on, että hyväksi havaittuja käytäntöjä ja ratkaisuja elinympäristöjen kunnostamisessa jaetaan EU-maiden kesken.

Sidosryhmät

Koordinaattorit

Osallistujat