Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 september 2022Representationen i Finland

Genomförande av miljöpolitiken: Kommissionen uppmanar till bättre tillämpning av EU:s miljöregler för att skydda människors hälsa och miljön

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpano

EU har lagar och strategier för att skydda luft och vatten, främja den cirkulära ekonomin, förebygga avfallsproduktion, öka återvinningsgraden och skydda naturen. Kommissionen har åtagit sig att regelbundet rapportera om hur det går med genomförandet av EU:s miljölagstiftning med hjälp av miljökonsekvensbedömningen (EIR). Bedömningen är ett verktyg som hjälper medlemsländerna att förbättra miljöintegreringen och skyddet av människors hälsa och miljön.

EU-kommissionen har nyligen offentliggjort den tredje granskningen av genomförandet av miljöpolitiken. Även om den visar att framsteg har gjorts på vissa områden sedan den föregående granskningen, har bristerna i genomförandet på andra områden blivit större.

På det hela taget håller genomförandet av miljölagstiftningen i Finland en hög standard. Finland har gjort större framsteg än genomsnittet i EU bland annat vad gäller genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätorter: totalt sett behandlas 97 procent av avloppsvatten från tätorter i Finland i enlighet med kraven i direktivet. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar i Finland vad gäller bland annat biologisk mångfald, bevarande av vilda fåglar samt luft- och vattenkvaliteten.

Här finns specifik information om genomförandet av miljölagstiftningen Finland.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_5367

 

 

Översikt

Publiceringsdatum
19 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland