Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké5 april 2022Representationen i Finland

Den gröna given: Kommissionen moderniserar EU:s regler för industriutsläpp

Päästöt

I dag lägger EU-kommissionen fram förslag för att uppdatera och modernisera direktivet om industriutsläpp. Direktivet innehåller viktig lagstiftning för att förebygga och begränsa utsläpp. De uppdaterade reglerna kommer att bidra till att det görs sådana investeringar som behövs för EU:s omställning till en konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi med nollutsläpp före 2050.

Målet med EU-kommissionens förslag är att skynda på innovation, belöna föregångare och hjälpa till att skapa lika villkor på EU-marknaden.

Översynen av direktivet om industriutsläpp kommer att bidra till långsiktig investeringssäkerhet. De första nya skyldigheterna för industrin väntas komma under andra halvan av detta årtionde. 

Översynen bygger vidare på den övergripande strategin i det nuvarande direktivet om industriutsläpp som för närvarande omfattar omkring 50 000 stora industrianläggningar och jordbruksföretag med intensiv djurhållning i Europa. Dessa anläggningar måste uppfylla utsläppskraven genom att tillämpa den ”bästa tillgängliga teknik” som tagits fram särskilt för verksamheten. Dessa tekniker fastställs gemensamt av experter från näringslivet, medlemsländerna och kommissionen och från det civila samhället.

De nya reglerna kommer att täcka mer relevanta utsläppskällor, effektivisera tillståndsgivningen och minska de administrativa kostnaderna. De kommer även att öka insynen och ge ökat stöd till banbrytande teknik och andra innovativa metoder.

Uppdatering – en beprövad strategi i ett långsiktigt perspektiv 

Efter breda samråd med industrin och andra berörda parter och efter en konsekvensbedömning har EU-kommissionen kommit fram till att de befintliga reglerna ska förstärkas med nya åtgärder för att öka effektiviteten generellt.

De viktigaste förändringarna är följande:

  •   Mer ändamålsenliga tillstånd för anläggningar. I stället för att nöja sig med de lättast uppnåeliga nivåerna inom ramen för bästa tillgängliga teknik – så som omkring 80 procent av anläggningarna för närvarande gör – kommer nu tillståndsgivningen att bygga på en bedömning av möjligheten att nå bästa möjliga prestanda.

 

  •   Mer hjälp till EU:s ledande innovatörer. Innovatörer kommer att kunna testa ny teknik, vilket ger möjlighet till mer flexibla tillstånd. Ett innovationscentrum för industriell omställning och industriutsläpp (INCITE) kommer att hjälpa industrin att identifiera lösningar för att bekämpa föroreningar.

 

  •   Stöd till industrins investeringar i den cirkulära ekonomin.

 

  •   Synergier mellan sanering och minskade koldioxidutsläpp.

De nya reglerna kommer också att omfatta fler anläggningar, såsom fler stora jordbruksföretag med intensiv djurhållning.  Med de nya reglerna kommer de största nötkreaturs-, svin- och fjäderfäanläggningarna gradvis att börja omfattas. De utgör omkring 13 procent av EU:s kommersiella lantbruk och står tillsammans för 60 procent av EU:s utsläpp av ammoniak och 43 procent av metanutsläppen från djurhållningen. Hälsofördelarna med denna utvidgade täckning uppskattas till mer än 5,5 miljarder euro per år.

De nya reglerna omfattar även utvinning av industriella mineraler och metaller och storskalig batteriproduktion. Dessa verksamheter kommer att utvidgas avsevärt i EU för att möjliggöra den gröna och digitala omställningen.

Slutligen kommer de nya reglerna att öka insynen och allmänhetens deltagande i tillståndsgivningsprocessen. Dessutom kommer det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar att omvandlas till en EU-portal för industriutsläpp. I portalen kommer medborgare på ett enkelt sätt att kunna få tillgång till uppgifter om tillstånd som utfärdats var som helst i Europa och insyn i förorenande verksamhet i deras omedelbara närområde. 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_2238  

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
5 april 2022
Upphovsman
Representationen i Finland