Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel29 september 2021Representationen i FinlandLästid: 4 min

Den nya migrations- och asylpakten – lägesrapport och intensifierad kamp mot utnyttjande av migranter

Ett år efter antagandet av den nya migrations- och asylpakten lägger EU-kommissionen i dag fram en rapport om migration och asyl. Det handlar om en förnyad EU-åtgärdsplan mot smuggling av migranter och ett meddelande om tillämpningen av EU:s direktiv...

Kommissionen antar också en förnyad EU-åtgärdsplan mot smuggling av migranter och ett meddelande om tillämpningen av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare. Dessa initiativ utgör en del av den övergripande strategin för migration inom ramen för den nya migrations- och asylpakten. De syftar till att förhindra organiserat utnyttjande av migranter och minska irreguljär migration, i överensstämmelse med den nya paktens mål att främja en hållbar och ordnad hantering av migration.

Initiativen kommer att ta itu med både de kvarstående utmaningarna när det gäller att upplösa organiserade kriminella grupper och behovet av anpassning till nya utmaningar, bland annat statligt understödd smuggling av migranter, såsom situationen vid EU:s yttre gränser mot Belarus.

– Förra veckan hade det gått ett år sedan vi lade fram våra förslag till en ny migrations- och asylpakt, säger Margaritis Schinas, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. Framstegen med att anta förslagen har varit extremt långsamma, och samtidigt har migrationsrelaterade utmaningar fortsatt att uppstå i nya och gamla former. All ny utveckling, från fortsatt tryck i centrala Medelhavet till en förvärrad situation i Afghanistan och ett nytt tryck på våra östra gränser, visar att det är absolut nödvändigt med en hållbar europeisk asyl- och migrationsram. Förslagen till pakten skulle, om de antas, avsevärt kunna förbättra medlemsstaternas förmåga att hantera en rad olika frågor som för närvarande står på spel. Om vi har lärt oss något under de senaste åren borde det vara att vi inte kan hantera dessa frågor ensamma. Nu är det dags att börja samarbeta för att hitta lösningar.

Rapport om migration och asyl: den nya pakten, ett år senare

Den rapport som läggs fram i dag omfattar alla aspekter av migrationshanteringen. Den innehåller en lägesrapport om migrationsflödet och en bedömning av pandemins effekter. Den tar även upp EU-byråers åtgärder för gränsförvaltning och asyl och det fortsatta stöd som kommissionen ger till medlemsländer som är utsatta för tryck. Dessutom omfattar rapporten finansieringen och frågan om olagliga förflyttningar inom EU. Rapporten belyser även EU:s omedelbara reaktion på situationen i Afghanistan, EU:s stöd till Grekland och reaktionen på ankommande från Belarus.

EU:s åtgärdsplan mot smuggling av migranter (2021–2025)

Att förebygga och bekämpa smuggling av migranter är ett centralt strategiskt mål i den nya migrations- och asylpakten och strategin för EU:s säkerhetsunion som kräver fortlöpande internationellt samarbete och samordning. Genom att bygga på de framsteg som gjorts genom EU:s första åtgärdsplan mot smuggling av migranter (2015–2020) kommer kommissionen, i samarbete med den höga representanten, att göra följande:

  • Utveckla operativa partnerskap mot smuggling av migranter.
  • Vidareutveckla alla operativa, rättsliga, diplomatiska och finansiella verktyg som står till EU:s förfogande för att reagera på statliga aktörers instrumentalisering av irreguljär migration, bland annat genom att vidta motåtgärder på olika politikområden, såsom visering, handel, utveckling, ekonomiskt bistånd. Det partiella upphävandet av avtalet med Belarus om förenklade viseringsförfaranden, som kommissionen föreslår i dag, är ett exempel på sådana åtgärder.
  • Förbättra genomförandet av den rättsliga ramen för påföljder mot smugglare av migranter.
  • Förbättra genomförandet av den rättsliga ramen för skydd mot utnyttjande.
  • Reagera på utvecklingen av nätbaserade metoder och verktyg som underlättar smuggling, genom ökat operativt samarbete och informationsutbyte mellan nationella myndigheter och EU-organ.
  • Öka forskningen och insamlingen av uppgifter för att bättre förstå migrationstrender, de kriminella nätverkens art och omfattning, effekterna av strategier för att bekämpa smuggling av migranter och de kriminella nätverkens arbetssätt.

Meddelande om tillämpningen av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

Olaglig anställning är också ett viktigt incitament för irreguljär migration.

Direktivet om sanktioner mot arbetsgivare tillhandahåller en europeisk rättslig ram för att förebygga och motverka olaglig anställning av irreguljära migranter. I dagens rapport identifieras åtgärder för att förbättra det praktiska genomförandet av direktivet, för att ta itu med medlemsländernas ineffektiva användning av bestämmelserna om sanktioner, skyddsåtgärder och inspektioner i syfte att upptäcka arbetsgivare som utnyttjar arbetskraften och skydda migranter från utnyttjande. För att hjälpa medlemsländerna att förbättra genomförandet av de gemensamt överenskomna EU-reglerna kommer kommissionen att göra följande:

  • Främja dialog med medlemsländernas myndigheter och olika intressenter.
  • Stödja utbyte av god praxis genom att arbeta med intressenter såsom nationella arbetsmarknads- och invandringsmyndigheter, fackföreningar, organisationer i det civila samhället, arbetsmarknadens parter, internationella organisationer och det europeiska forumet mot odeklarerat arbete.
  • Fortlöpande övervaka genomförandet av direktivet och fokusera på den faktiska efterlevnaden av det och vid behov inleda överträdelseförfaranden.

Utöver uppgifterna i rapporten finns ny statistik också tillgänglig på en särskild statistikwebbplats som uppdateras i dag.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_4905

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
29 september 2021
Upphovsman
Representationen i Finland