Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 september 2020Representationen i Finland

Tillståndet i unionen: Ny handlingsplan ska vända utvecklingen i kampen mot rasism

I sitt tal om tillståndet i unionen i onsdags tog ordförande Ursula von der Leyen upp kommissionens nya handlingsplan mot rasism i EU för perioden 2020-2025. Den innehåller ett antal åtgärder som ska motverka rasism med hjälp av EU-rätten men också...

Bland annat uppmanar handlingsplanen mot rasism i EU till följande:

– Tillämpningen av EU-rätten måste övervakas effektivare. Under 2021 kommer kommissionen därför att rapportera om tillämpningen av likabehandlingsdirektivet och följa upp arbetet med eventuell lagstiftning senast 2022. Kommissionen ska också säkerställa ett fullständigt och korrekt införlivande av rambeslutet om rasism och främlingsfientlighet i EU-ländernas nationella lagstiftning och se till att beslutet verkligen tillämpas överallt i EU.

– Samordningen måste bli bättre. Kommissionen kommer att utse en samordnare för antirasism och inleda en regelbunden dialog med berörda parter genom möten minst två gånger per år. Samordnaren ska ha ett nära samarbete med människor med minoritetsbakgrund vad gäller ras eller etniskt ursprung, och samarbeta med medlemsländerna, Europaparlamentet, civilsamhället, den akademiska världen och kommissionen för att stärka de politiska åtgärderna mot rasism.

– Ett rättvist polisväsende och adekvat skydd måste säkerställas. Med stöd av EU:s organ, såsom byrån för grundläggande rättigheter (FRA) och byrån för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol), uppmanas medlemsländerna att öka sina insatser för att förebygga diskriminerande attityder hos brottsbekämpande myndigheter och öka det brottsbekämpande arbetets trovärdighet när det gäller hatbrott.

– Åtgärderna på nationell nivå måste förstärkas. Medlemsländerna uppmanas att anta nationella handlingsplaner mot rasism och rasdiskriminering före utgången av 2022.

– Mångfalden bland EU:s personal måste utvidgas. Kommissionen ska genom åtgärder vad gäller rekrytering och urval öka mångfalden bland kommissionens personal. Andra EU-institutioner uppmanas att vidta liknande åtgärder.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1654

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland