Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli15 syyskuu 2021Suomen-edustusto

Unionin tila: Polku digitaaliselle vuosikymmenelle

Komissio on tänään esittänyt Polku digitaaliselle vuosikymmenelle ‑suunnitelman, jonka avulla EU pyrkii saavuttamaan yhteiskunnan ja talouden digitalisaatiotavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelman mukaan EU:n vuoden 2030 digitalisaatiotavoitteita varten luodaan konkreettinen tulosmekanismi. EU:n jäsenmaiden kanssa perustetaan vuotuinen yhteistyösykli, jolla varmistetaan, että digitaidot ja ‑infrastruktuuri sekä yritysten ja julkisten palvelujen digitalisointi kehittyvät EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on myös toteuttaa laajoja digihankkeita komission ja jäsenmaiden yhteistyönä.

Koronapandemian yhteydessä on havaittu, kuinka tärkeää digitaaliteknologia on kestävän ja vauraan yhteiskunnan rakentamisessa. Kriisi on myös paljastanut kuilun digiratkaisuja hyödyntävien yritysten ja perinteisiä, ei-digitaalisia työtapoja käyttävien yritysten välillä. Samalla ovat korostuneet tietoliikenneyhteyksien erot kaupunkialueilla ja syrjäisillä maaseutualueilla.

Digitalisaatio on toisaalta synnyttänyt runsaasti uusia työmahdollisuuksia Euroopan markkinoilla, missä jäi viime vuonna täyttämättä yli 500 000 kyberturvallisuus- ja data-asiantuntijan paikkaa. Polku digitaaliselle vuosikymmenelle -suunnitelmalla halutaan vahvistaa EU:n johtoasemaa digikehityksen saralla ja edistää ihmiskeskeisiä ja kestäviä digitaalisia toimintamalleja, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia sekä kansalaisille että yrityksille.

Polku digitaaliselle vuosikymmenelle

Polku digitaaliselle vuosikymmenelle -suunnitelman pohjana on Euroopan digitaalinen kompassi, jossa komissio hahmotteli EU:n digitalisaatiokehityksen suuntaviivoja vuoteen 2030. Suunnitelmassa esitetään hallinnointikehys, jonka avulla tavoitteet on määrä saavuttaa.

Digitalisaatio on edennyt jäsenmaissa viime vuosina hyvin epätasaisesti. Niissä maissa, joissa eteneminen oli hidasta viisi vuotta sitten, ei kehitys ole edelleenkään nopeutunut. Uudella suunnitelmalla luodaan yhteistyömalli, jonka puitteissa voidaan tehdä yhdessä töitä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja myös ottaa huomioon jäsenmaiden erilaiset lähtökohdat.

Komission ehdottamaan hallinnointikehykseen sisältyy seurantajärjestelmä, jossa tavoitteiden mukaista kehitystä mitataan uudistetulla digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksillä (DESI).

Komissio tarkastelee tavoitteita uudelleen vuonna 2026 ja ottaa siinä yhteydessä huomioon teknologian, talouden ja yhteiskunnan kehityksen.

Usean maan yhteishankkeet

Usean maan yhteishankkeet ovat laajoja hankkeita, joilla voidaan edistää EU:n digitalisaatiokehitystä tehokkaammin kuin yksittäisten maiden toimilla.

Komissio on jo laatinut yhteishankkeita varten alustavan luettelon, jossa mainitaan useita investointikohteita: datainfrastruktuuri, matalatehoiset prosessorit, 5G-viestintäverkot, suurteholaskenta, turvallinen kvanttitason infrastruktuuri, digitaalinen julkishallinto, lohkoketjuteknologia, digitaali-innovointikeskittymät ja investoinnit digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

Monikansallisissa yhteishankkeissa on määrä hyödyntää investointeja paitsi jäsenmaista myös EU:n rahoituslähteistä, kuten elpymis- ja palautumistukivälineestä. Hankkeisiin voivat tapauskohtaisesti investoida myös muut julkiset ja yksityiset tahot.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_4630

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia.siitonen@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
15 syyskuu 2021
Laatija
Suomen-edustusto