Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel11 november 2020Representationen i Finland

Hälsounion – en förstärkning av krisberedskapen i Europa

I dag tar Europeiska kommissionen de första stegen mot upprättandet av den europeiska hälsounion som ordförande Ursula von der Leyen presenterade i sitt tal om tillståndet i unionen. För att intensifiera insatserna mot coronapandemin och framtida hot...

Dagens förslag innebär en förnyelse av det befintliga rättsliga ramverket för allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan. Dessutom förstärks den roll som viktiga EU-byråer kan spela i krisberedskap och insatser, nämligen Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (EDCD) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

För att skapa ett robustare mandat för kommissionens och EU-byråernas samordning lägger kommissionen i dag fram förslag till en ny förordning om allvarliga gränsöverskridande hälsohot.

För att förbättra beredskapen utarbetas bland annat en plan avseende hälsokriser och pandemier. Dessutom tas rekommendationer fram för antagandet av nationella planer och en omfattande och öppen struktur för rapportering och revision skapas.

De nya reglerna ska även leda till förstärkt övervakning: På EU-nivå skapas ett förstärkt, och integrerat övervakningssystem som använder artificiell intelligens och annan avancerad teknik.

Dessutom krävs mer och utförligare rapportering från medlemsländerna om deras hälsosystem. Olika indikatorer kommer att användas i detta syfte, såsom antalet lediga sjukhussängar, tillgången till specialiserad behandling, intensivvårdskapacitet och antalet medicinskt utbildad personal.

Mandatet för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (EDCD) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kommer att förstärkas, så att de bättre kan skydda EU:s invånare och hantera gränsöverskridande hälsohot

Mandatet för ECDC förstärks bland annat vad gäller epidemiologisk övervakning via integrerade system som möjliggör övervakning i realtid och kapacitet att mobilisera och sända ut specialgrupper för sjukvårdsinsatser från EU för att stödja lokala insatser i EU-länderna.

Mandatet för EMA kommer å sin sida att förstärkas så att myndigheten kan bidra till samordningen av unionsinsatser vid hälsokriser genom att bland annat samordna undersökningar för att övervaka effektiviteten och säkerheten för vacciner.

I dag presenterar kommissionen även huvuddragen för den framtida nya EU-myndigheten för beredskap och insatser i hälsonödlägen, som kommer att föreslås i slutet av 2021. Denna nya myndighet skulle vara betydelsefull för att förbättra EU:s möjlighet att agera mot gränsöverskridande hälsohot.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2041

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
11 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland