Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote7. joulukuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Tasa-arvopaketti: Komissio ehdottaa tasa-arvoelinten vahvistamista syrjinnän torjumiseksi

Equality bodies

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt kaksi ehdotusta, joiden tarkoituksena on vahvistaa tasa-arvoelimiä ja erityisesti niiden riippumattomuutta, resursseja ja toimivaltuuksia, jotta syrjinnän torjuntaa Euroopassa voidaan tehostaa. Tasa-arvoelimillä on keskeinen merkitys syrjinnän uhrien avustamisessa ja sen varmistamisessa, että syrjinnän torjumista koskevaa EU:n oikeutta noudatetaan käytännössä.

Uuden lainsäädännön avulla varmistetaan, että tasa-arvoelimet voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa. Näin syrjinnän uhreja voidaan suojata paremmin ja edistää myös syrjinnän ennaltaehkäisemistä. Nykyisissä unionin säännöissä jätetään jäsenvaltioille runsaasti harkintavaltaa tasa-arvoelinten perustamisen ja toiminnan suhteen. Tämä on johtanut siihen, että tasa-arvoelinten toimivaltuudet, riippumattomuus, resurssit, saavutettavuus ja vaikuttavuus vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen huomattavasti.

Komissio ehdottaa sen vuoksi sitovia sääntöjä tasa-arvoelinten aseman ja riippumattomuuden vahvistamiseksi.

  • Laajemmat toimivaltuudet: Ehdotuksella laajennettaisiin tasa-arvoelinten toimeksianto kattamaan kaksi aiemmin annettua direktiiviä, eli työsyrjintädirektiivi ja direktiivi sukupuolten tasa-arvosta sosiaaliturva-asioissa.
  • Riippumattomuus: Uudessa säädöksessä edellytetään, että tasa-arvoelinten on oltava vapaita ulkoisesta vaikutuksesta erityisesti kun on kyse niiden oikeudellisesta rakenteesta, vastuuvelvollisuudesta, talousarviosta, henkilöstöstä ja organisatorisista kysymyksistä.
  • Riittävät resurssit: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tasa-arvoelimillä on tarvittava henkilöstö ja riittävät tekniset ja taloudelliset resurssit, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä tuloksellisesti.
  • Saavutettavuus: Tasa-arvoelinten palvelujen on oltava maksuttomia ja yhdenvertaisesti kaikkien uhrien saatavilla, vammaiset henkilöt mukaan lukien. Tasa-arvoelinten on myös tehtävä uhrien valituksista alustava arviointi.
  • Kuuleminen lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosessissa: Julkisten instituutioiden on kuultava tasa-arvoelimiä hyvissä ajoin ja otettava huomioon niiden suositukset syrjintää ja yhdenvertaista kohtelua koskevissa asioissa. Tasa-arvoelinten on myös tehtävä yhteistyötä muiden näitä kysymyksiä käsittelevien sidosryhmien kanssa tietojen jakamiseksi ja yhteisvaikutusten aikaan saamiseksi.  
  • Vahvemmat valtuudet syrjintätapauksissa: Tasa-arvoelimet voivat jatkossa tutkia syrjintätapauksia, antaa lausuntoja ja tehdä sitovia päätöksiä (jäsenvaltioiden valinnan mukaan) sekä toimia syrjintätapauksia koskevissa oikeudenkäynneissä. Tasa-arvoelimet voivat myös ehdottaa valitusmenettelyn osapuolille vaihtoehtoisten riidanratkaisumekanismien, kuten sovittelun, käyttöä.
  • Tietoisuuden lisääminen: Jäsenvaltiot ja tasa-arvoelimet tehostavat toimiaan syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi.
  • Asiantuntemuksen jakaminen: Tasa-arvoelimet ryhtyvät laatimaan säännöllisesti raportteja yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden tilanteesta ja voivat antaa asiaa koskevia suosituksia.

Tällä hetkellä ei ole olemassa yhteisiä sääntöjä tasa-arvoelinten toiminnan seurannasta.

Ehdotuksen mukaan komissio laatii yhteiset indikaattorit, joiden pohjalta arvioidaan ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksia. Näin voidaan varmistaa kansallisella tasolla kerättyjen tietojen vertailtavuus.

Komissio laatii viiden vuoden välein kertomuksen tasa-arvoelinten tilanteesta EU:ssa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_7507

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
7. joulukuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto