Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel1 juni 2021Representationen i Finland

De allra flesta badvatten i Europa uppfyller de högsta kvalitetsnormerna

Den årliga badvattenrapporten, som offentliggörs i dag, visar att nästan 83 procent av Europas badplatser under 2020 uppfyllde EU:s strängaste vattenkvalitetsnormer och klassificerades som ”utmärkta”. I Finland ansågs 88,8 procent av badplatserna ha...

Den senaste bedömningen, som sammanställts av Europeiska miljöbyrån (EEA) i samarbete med EU-kommissionen, bygger på 2020 års övervakning av 22 276 badplatser i hela Europa. Dessa omfattar EU:s medlemsländer, Albanien och Schweiz.

Andelen ”utmärkta” badplatser vid Europas kuster och i inlandet har på senare år stabiliserats på omkring 85 procent. I fjol uppgick de till 82,8 procent i hela Europa.

Miniminormerna för ”tillfredsställande” vattenkvalitet uppfylldes vid 93 procent av de övervakade badplatserna under 2020.

I fem länder – Cypern, Österrike, Grekland, Malta och Kroatien – var 95 procent eller fler badvatten av utmärkt kvalitet.

Två tredjedelar av badplatserna ligger längs Europas kuster. Resultaten av rapporten ger en god indikation på var man kan hitta badvatten av bästa kvalitet. Kvaliteten på flera badvatten kunde dock inte klassificeras i den nuvarande bedömningen, eftersom pandemirestriktioner ledde till att ett otillräckligt antal prover samlades in.

Under 2020 var 296 av badplatserna i Europa av dålig kvalitet (1,3 procent av alla badplatser). Även för Finlands del fick 1,3 procent av de undersökta badplatserna omdömet ”dålig kvalitet”, vilket motsvarar fyra badplatser.

Vattenkvaliteten klassificeras som ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig” beroende på hur mycket tarmbakterier som finns, i enlighet med EU:s badvattendirektiv. Om vattnet klassificeras som ”dåligt” bör medlemsländerna vidta vissa åtgärder, till exempel förbjuda bad eller sätta upp anslag som avråder från bad, informera allmänheten och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra kvaliteten.

Andelen badplatser av dålig kvalitet har minskat något sedan 2013. Problem kvarstår dock, särskilt när det gäller att bedöma föroreningskällorna och införa integrerade åtgärder för vattenförvaltning. Vid badplatser där föroreningarnas ursprung eller orsaker är svåra att identifiera krävs det särskilda undersökningar av föroreningskällorna.

EU-kommissionen har nyligen inlett en översyn av badvattendirektivet. Översynen är en del av handlingsplanen för nollutsläpp. Syftet är att bedöma om de nuvarande reglerna fortfarande är ändamålsenliga för att skydda folkhälsan och förbättra vattenkvaliteten eller om det finns behov av att förbättra den befintliga ramen.

Vid sidan av årets badvattenrapport har Europeiska miljöbyrån också uppdaterat sin interaktiva karta där man kan se hur bra varje badplats är. Uppdaterade landrapporter finns också, liksom mer information om ländernas genomförande av direktivet.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2703

Mer information och Europeiska miljöbyråns interaktiva karta (på engelska):

https://discomap.eea.europa.eu/bathingwaterstory/

Information om vattenkvaliteten vid badplatser i Finland på Valviras sidor:

https://www.valvira.fi/web/sv/miljo-och-halsa/halsoskydd/badvatten

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
piia.siitonen@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
1 juni 2021
Upphovsman
Representationen i Finland