Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké15 juli 2022Representationen i Finland

​​​​​​​Överträdelser i juli: de viktigaste besluten

Euroopan unionin lippu
Euroopan unionin lippu

EU-kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot de EU-länder som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många sektorer och politikområden och syftar till att se till att EU-rätten tillämpas korrekt, vilket gynnar både enskilda och företag.

Läs mer om EU:s överträdelseförfarande i Vanliga frågor. Mer information om samtliga beslut finns i registret över överträdelseförfaranden.

Luftkvalitet: kommissionen uppmanar FINLAND och IRLAND att införliva EU:s luftkvalitetsregler korrekt

Kommissionen uppmanar Finland (INFR(2022)2029) och Irland (INFR(2022)2053) att fullt ut anpassa sin nationella lagstiftning till EU:s regler om luftkvalitet. Den europeiska gröna given inbegriper en nollföroreningsambition och lägger fokus på minskade luftföroreningar, som är en av de största negativa faktorerna för människors hälsa. För ett effektivt skydd för människors hälsa och för miljön är det avgörande att EU-lagstiftningens krav på luftkvalitet genomförs fullt ut. I direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa, ändrat genom kommissionens direktiv (EU) 2015/1480, fastställs åtgärder som syftar till att utforma och fastställa mål för luftkvaliteten. Detta inbegriper att utvärdera luftkvaliteten i medlemsländerna, erhålla information om luftkvaliteten, se till att sådan information om luftkvaliteten görs tillgänglig för allmänheten, upprätthålla och förbättra luftkvaliteten samt främja ett ökat samarbete mellan medlemsländerna för att minska luftföroreningarna. Finland och Irland har inte införlivat vissa krav i luftkvalitetsdirektivet korrekt, bl.a. vad gäller antalet provtagningspunkter, kvalitetsmål för mätdata och information till allmänheten. Kommissionen skickar därför formella underrättelser till Finland och Irland, som nu har två månader på sig att svara och åtgärda de brister som påtalats av kommissionen. Om inget tillfredsställande svar inkommer kan kommissionen besluta att avge ett motiverat yttrande.

Skydd för visselblåsare: kommissionen tar nästa steg i överträdelseförfarandet mot 15 medlemsländer

Kommissionen har i dag beslutat att vidta vidare åtgärder i överträdelseförfarandena mot Finland (INFR(2022)0079) genom att utfärda motiverade yttranden för underlåtenhet att fullt ut införliva direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (direktiv 2019/1937). Medlemsländernas tidsfrist för att införliva direktivet var den 17 december 2021. I januari 2022 skickade kommissionen formella underrättelser till 24 medlemsländer för underlåtenhet att införliva och meddela införlivandeåtgärderna till kommissionen inom den tidsfristen. Av dessa har de 15 medlemsländer som nämns ovan fortfarande inte antagit några införlivandeåtgärder och har två månader på sig att svara på kommissionens motiverade yttranden. Om svaren inte är tillfredsställande kan kommissionen besluta att väcka talan mot de berörda medlemsländerna vid EU-domstolen.

 

Byggnaders energiprestanda: kommissionen uppmanar BULGARIEN, TJECKIEN, ESTLAND, FINLAND och LETTLAND att till fullo införliva direktivet om byggnaders energiprestanda

Kommissionen har i dag beslutat att skicka motiverade yttranden till Finland (INFR(2020)0181) för underlåtenhet att till fullo införliva direktiv (EU) 2018/844 om byggnaders energiprestanda i nationell lagstiftning. Genom direktivet infördes nya inslag för att stärka den befintliga ramen, bland annat minimikrav på energiprestanda för nya byggnader, elektromobilitet och laddningsstationer, och nya regler för inspektion av värme- och luftkonditioneringssystem. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 10 mars 2020. I maj 2020 skickades motiverade yttranden till dessa medlemsländer för att de underlåtit att meddela ett fullständigt införlivande av direktivet. Efter att ha granskat de anmälda nationella införlivandeåtgärderna anser kommissionen att Bulgarien, Tjeckien, Estland, Finland och Lettland ännu inte till fullo har införlivat direktivet. Länderna har nu två månader på sig att uppfylla införlivandeskyldigheten och meddela kommissionen. I annat fall kan kommissionen besluta att hänskjuta ärendena till EU-domstolen.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/INF_22_3768

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

 

Översikt

Publiceringsdatum
15 juli 2022
Upphovsman
Representationen i Finland