Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké2 december 2021Representationen i Finland

EU-kommissionen inleder överträdelseförfaranden mot Finland beträffande EU:s inre marknad för reglerade yrken och bedrägeribekämpning

Euroopan unionin lippu
Euroopan unionin lippu

EU-kommissionen offentliggör en sammanfattning av överträdelseförfarandena i december. Sammanfattningen omfattar rättsliga åtgärder mot de medlemsländer som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten.

Proportionalitetsprövning: kommissionen uppmanar Finland och 17 andra medlemsländer att stärka EU:s inre marknad för reglerade yrken

Kommissionen har beslutat att inleda överträdelseförfaranden mot Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Sverige för bristande genomförande av EU-reglerna om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (direktiv (EU) 2018/958).

I direktivet fastställs kriterier för att förhindra onödigt betungande nationella regler, som kan göra det svårt för kvalificerade kandidater att få tillgång till eller utöva en rad olika yrken.

Det bristande genomförandet av EU-reglerna om proportionalitetsprövning kan i slutändan vara missgynnande för konsumenter i form av överpris, underminering av utvecklingen av innovativa tjänster eller till och med otillräcklig tillgång till viktiga tjänster.

De berörda medlemsländerna har nu två månader på sig att bemöta kommissionens argument. I annat fall kan kommissionen besluta att skicka dem ett motiverat yttrande. Mer information finns här.

Bedrägeribekämpning: kommissionen uppmanar Finland och åtta EU-länder att införliva EU-reglerna om bekämpande av bedrägeri som riktar sig mot unionens budget

Kommissionen har beslutat att inleda överträdelseförfaranden mot Kroatien, Finland, Grekland, Lettland, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Spanien, eftersom de inte på korrekt sätt införlivat EU-reglerna om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (direktiv (EU) 2017/1371).

Dessa regler, som är en del av kommissionens övergripande strategi mot bedrägerier, skyddar EU:s budget genom att harmonisera definitioner, påföljder och jurisdiktionsregler samt preskriptionstider med avseende på bedrägerier och andra brott som påverkar EU:s finansiella intressen.

Ett korrekt införlivande av reglerna i medlemsländerna är nödvändigt för att göra det möjligt för Europeiska åklagarmyndigheten att utföra effektiva utredningar och väcka åtal. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 6 juli 2019.

I kommissionens rapport om direktivets införlivande av den 6 september 2021 konstaterades att det fanns ett antal problem med efterlevnaden. Den visar att det behövs förbättringar, i synnerhet för att säkerställa konsekvent införlivande av definitionerna av brott, och juridiska och fysiska personers ansvar och påföljder.

De berörda medlemsländerna har nu två månader på sig att klargöra de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa korrekt och fullständigt införlivande av direktivet.

Kommissionen uppmanar Finland och åtta andra medlemsländer att uppdatera nationell lagstiftning som undantar enheter som auktoriserats inom ramen för förordningen om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Kommissionen har beslutat att skicka motiverade yttranden till Nederländerna, Italien, Litauen, Estland, Finland, Lettland, Bulgarien, Grekland och Spanien på grund av underlåtenhet att anmäla de nationella åtgärder som införlivar direktiv 2020/1504, som ändrar direktivet om marknader för finansiella instrument (direktiv 2014/65/EU).

Syftet med direktivet är att undanta enheter som auktoriserats inom ramen för den nyinrättade förordningen om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster från kraven enligt direktivet om marknader för finansiella instrument och att säkerställa att alla plattformar för gräsrotsfinansiering inom ramen för förordningen omfattas av samma konsekventa regler, oavsett var i EU de är verksamma. Detta kommer att gynna både investerare (med fler investeringsmöjligheter och konsekventare skyddsåtgärder runt om i EU) och EU-företag som är i behov av finansiering på ett tidigt stadium, vilket kommer att leda till mer innovation och tillväxt i EU.

Tidsfristen för att införliva reglerna i nationell lagstiftning var den 10 maj 2021. De berörda EU-länderna har hittills inte anmält några införlivandeåtgärder. Om länderna inte lämnar tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan vid EU-domstolen.

Läs mer om EU:s överträdelseförfarande i Vanliga frågor. Mer information om samtliga beslut finns i registret över överträdelseförfaranden.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6201

      

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
2 december 2021
Upphovsman
Representationen i Finland