Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote18 toukokuu 2022Suomen-edustusto

REPowerEU: tavoitteena vähentää riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja edistää vihreää siirtymää nopeasti

Tuulivoima

Euroopan komissio on tänään esittänyt REPowerEU-suunnitelman vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamiin ongelmiin ja maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden häiriöihin.

EU:n energiajärjestelmän muuttaminen on tarpeen kahdesta syystä. EU:n riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista on lopetettava. Sitä käytetään taloudellisena ja poliittisena aseena, ja sen kustannukset eurooppalaisille veronmaksajille ovat lähes 100 miljardia euroa vuodessa. Toinen tavoite on ilmastokriisin torjuminen. Toimimalla yhdessä EU voi vähentää riippuvuuttaan Venäjän fossiilisista polttoaineista nopeammin. Eurooppalaisista 85 prosenttia katsoo, että EU:n olisi vähennettävä riippuvuuttaan Venäjän kaasusta ja öljystä mahdollisimman pian Ukrainan tukemiseksi. Tähän tavoitteeseen voidaan vastata REPowerEU-suunnitelman toimenpiteillä, joilla säästetään energiaa, monipuolistetaan energiahuoltoa ja nopeutetaan uusiutuvan energian käyttöönottoa fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi kotitalouksissa, teollisuudessa ja sähköntuotannossa.

Vihreä siirtymän myötä talouskasvu vauhdittuu, turvallisuus paranee ja ilmastotoimet tehostuvat EU:ssa ja sen kumppanimaissa. REPowerEU-suunnitelman ytimessä on elpymis- ja palautumistukiväline. Sillä tuetaan rajat ylittävän ja kansallisen infrastruktuurin sekä energiahankkeiden ja -uudistusten koordinoitua suunnittelua ja rahoitusta. Komissio ehdottaa, että elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevaan asetukseen tehdään kohdennettuja muutoksia ja EU-maiden kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin sisällytetään erityinen REPowerEU-luku. Prosessiin antavat lisäpanoksensa vuoden 2022 talouspolitiikan EU-ohjausjakson maakohtaiset suositukset.

Energiansäästö

Energian säästäminen on nopein ja edullisin tapa vastata vallitsevaan energiakriisiin ja vähentää kustannuksia. Komissio muun muassa ehdottaa, että pitkän aikavälin energiatehokkuustoimenpiteitä tehostetaan. Tähän tehostamiseen sisältyy myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvan 55-valmiuspaketin sitovan energiatehokkuustavoitteen nostaminen 9 prosentista 13 prosenttiin.

Energiahuollon monipuolistaminen

EU on tehnyt useiden kuukausien ajan yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa toimitusten monipuolistamiseksi. Nesteytetyn maakaasun tuonti on ennätystasolla, ja putkikaasua toimitetaan aiempaa enemmän. Hiljattain perustettu EU:n energiafoorumi, jonka tukena ovat alueelliset työryhmät, mahdollistaa kaasun, nesteytetyn maakaasun ja vedyn vapaaehtoiset yhteishankinnat. Foorumin avulla keskitetään kysyntää, optimoidaan infrastruktuurin käyttöä ja koordinoidaan yhteyksiä toimittajiin. Seuraavassa vaiheessa komissio selvittää rokotteiden hankintaohjelman kaltaista yhteistä hankintamekanismia, jonka puitteissa neuvottaisiin ja tehtäisiin sopimuksia kaasun yhteisostoista siihen osallistuvien EU-maiden puolesta.

Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton nopeuttaminen

Uusiutuvan energian laajamittainen lisääminen ja sen käyttöönoton nopeuttaminen sähköntuotannossa, teollisuudessa, rakennuksissa ja liikenteessä lisää EU:n riippumattomuutta, vauhdittaa vihreää siirtymää ja alentaa ajan mittaan hintoja. Komissio ehdottaa, että uusiutuvaa energiaa koskevaa vuoteen 2030 tähtäävää yleistavoitetta korotetaan 40 prosentista 45 prosenttiin 55-valmiuspaketin puitteissa. Yleisen tavoitetason asettaminen luo kehyksen muille aloitteille, joita ovat esimerkiksi

  • EU:n aurinkoenergiastrategia aurinkosähkökapasiteetin kaksinkertaistamiseksi vuoteen 2025 mennessä
  • energiakattoja koskeva aloite, johon sisältyy asteittain käyttöön otettava oikeudellinen velvoite asentaa aurinkopaneeleja uusiin julkisiin rakennuksiin sekä uusiin liike- ja asuinrakennuksiin
  • lämpöpumppujen käyttöönottoasteen kaksinkertaistaminen
  • komission suositus suurten uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden lupamenettelyihin hitauteen ja monimutkaisuuteen puuttumisesta 
  • tavoite, jonka mukaan EU:n omalla 10 miljoonan tonnin suuruisella uusiutuvan vedyn tuotannolla ja 10 miljoonan tonnin tuonnilla korvataan maakaasu, hiili ja öljy vuoteen 2030 mennessä aloilla – teollisuudessa ja liikenteessä – joiden saattaminen hiilivapaaksi on vaikeaa
  • biometaania koskeva toimintasuunnitelma.

Fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentäminen teollisuudessa ja liikenteessä

Hiilen, öljyn ja maakaasun korvaaminen teollisuusprosesseissa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistaa turvallisuutta ja kilpailukykyä. Energiasäästöjen, tehostumisen, korvaavien polttoaineiden, sähköistämisen ja uusiutuvan vedyn, biokaasun ja biometaanin käytön lisäämisen ansiosta teollisuudessa voidaan säästää vuoteen 2030 mennessä jopa 35 miljardia kuutiometriä maakaasua 55-valmiuspakettiin sisältyvissä ehdotuksissa jo ennestään ennakoidun säästön lisäksi.

Älykkäät investoinnit

REPowerEU-tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 210 miljardin euron lisäinvestointeja vuoteen 2027 mennessä. Tämä on käsiraha EU:n riippumattomuudesta ja turvallisuudesta. Venäjältä tuotavien fossiilisten polttoaineiden vähentämisen kautta voidaan myös säästää lähes 100 miljardia euroa vuodessa.

REPowerEU-välineen tukemiseen on jo nyt käytettävissä 225 miljardia euroa lainoina elpymis- ja palautumistukivälineestä. Lisäksi komissio ehdottaa, että elpymis- ja palautumistukivälineen määrärahoja lisätään 20 miljardilla eurolla avustuksina, jotka saadaan tällä hetkellä markkinavakausvarannossa olevien EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien myynnistä huutokaupalla siten, etteivät markkinat häiriinny.

Koheesiopolitiikalla tuetaan nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä jo nyt hiilestä irtautumista ja vihreää siirtymää koskevia hankkeita jopa 100 miljardin euron investoinneilla uusiutuvaan energiaan, vetyyn ja infrastruktuuriin. Lisäksi koheesiorahastoista voitaisiin ottaa käyttöön 26,9 miljardia euroa elpymis- ja palautumistukivälineeseen tehtävien vapaaehtoisten siirtojen muodossa. Myös yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa tehdään 7,5 miljardin euron vapaaehtoiset siirrot elpymis- ja palautumistukivälineeseen.

EU:hun on luotu häiriönsietokykyinen ja yhteenliitetty kaasuinfrastruktuuri Euroopan laajuisten energiaverkkojen (TEN-E) avulla. Yhteistä etua koskevien hankkeiden nykyistä luetteloa on tarpeen täydentää rajallisella uudella kaasuinfrastruktuurilla, jonka investointeihin arvioidaan tarvittavan noin 10 miljardia euroa. Näin voidaan kompensoida kaasun tuonti Venäjältä täysin.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_ 3131

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18 toukokuu 2022
Laatija
Suomen-edustusto