Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké25 november 2021Representationen i Finland

Kapitalmarknadsunionen: Kommissionen föreslår nya åtgärder för att stärka EU:s kapitalmarknader

Capital Markets Union 2021

EU-kommissionen antar i dag ett åtgärdspaket för att förbättra företagens förmåga att anskaffa kapital i hela EU och se till att européerna får de bästa avtalen för sina besparingar och investeringar.

Kommissionen fullgör sina åtaganden och föreslår åtgärder för att stärka de europeiska kapitalmarknaderna. Detta kommer att bidra till såväl EU:s ekonomiska återhämtning från coronakrisen som den digitala och gröna omställningen. Dessutom har kommissionen lagt fram ett meddelande om de åtgärder som den kommer att vidta nästa år för att stimulera marknaderna.

Målet med kapitalmarknadsunionen är att skapa en verklig inre marknad för kapital i hela EU. Unionen syftar till att få in investeringar och besparingar i alla medlemsländer, vilket gynnar medborgare, investerare och företag oavsett var i EU de är baserade.

Dagens förslag kommer att göra det lättare för investerare att få tillgång till företags- och handelsuppgifter. Åtgärderna kommer också att uppmuntra långsiktiga investeringar och göra gränsöverskridande försäljning av investeringsfonder enklare och säkrare.

Sammantaget kommer dagens förslag att leda till bättre kontakter mellan EU-företag och investerare, förbättra företagens tillgång till finansiering, bredda investeringsmöjligheterna för icke-professionella investerare och ytterligare integrera EU:s kapitalmarknader.

De lagstiftningsförslag som antas i dag är följande:

1. Den gemensamma europeiska kontaktpunkten (Esap): enklare tillgång till data för investerare

Esap kommer att fungera som kontaktpunkt för offentlig finansiell och hållbarhetsrelaterad information om EU-företag och EU-investeringsprodukter. Detta gör företagen mer synliga för investerare och öppnar fler finansieringskällor.

2. Översyn av förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder (ELTIF-förordningen): uppmuntra långsiktiga investeringar, även av icke-professionella investerare

Dagens översyn kommer att öka ELTIF-fondernas attraktionskraft för investerare och deras roll som en kompletterande finansieringskälla för EU-företag. Den kommer också att göra det lättare för icke-professionella att investera i ELTIF-fonder, särskilt genom att avskaffa minimigränsen på 10 000 euro för investeringar, samtidigt som ett starkt investerarskydd säkerställs.

3. Översyn av direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Dagens förändringar kommer att göra marknaden för alternativa investeringsfonder effektivare och mer integrerad. Genom förslaget harmoniseras reglerna för fonder som ger lån till företag. Detta kommer att underlätta utlåningen till realekonomin och samtidigt ge ett bättre skydd för investerare och säkerställa den finansiella stabiliteten. Dagens översyn kommer att säkerställa att det finns tillräcklig information och samordning mellan EU:s tillsynsmyndigheter, vilket ger bättre skydd för investerare och finansiell stabilitet.

4. Översyn av förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifir): förbättrad transparens genom införande av ”europeisk konsoliderad handelsinformation” som gör det lättare för alla investerare att få tillgång till handelsuppgifter

Dagens justeringar av EU:s handelsregler kommer att leda till ökad insyn på kapitalmarknaderna. De kommer att införa ”europeisk konsoliderad handelsinformation”, som kommer att ge investerare tillgång till handelsinformation i nära realtid för aktier, obligationer och derivat på alla handelsplatser i EU. Än så länge har denna tillgång varit förbehållen en handfull professionella investerare.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6251    

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
25 november 2021
Upphovsman
Representationen i Finland