Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké7 december 2022Representationen i FinlandLästid: 4 min

​​​​​​​Kapitalmarknadsunionen: nya förslag om clearing, företagsinsolvens och börsnoteringar för att göra EU:s kapitalmarknader mer attraktiva

CMU

Kommissionen har lagt fram åtgärder för att vidareutveckla EU:s kapitalmarknadsunion:  

 • Nu görs EU:s clearingtjänster attraktivare och motståndskraftigare, vilket blir ett stöd för EU:s öppna strategiska oberoende och en fortsatt finansiell stabilitet.
 • Nu harmoniseras vissa insolvensregler för företag i hela EU, så att de blir effektivare och bidrar till att främja gränsöverskridande investeringar.
 • Nu minskas den administrativa bördan tack vare ny lagstiftning om börsnoteringar för företag av alla storlekar, särskilt små och medelstora, för att underlätta tillgången till offentlig finansiering genom börsnoteringar.

Clearing

EU behöver säkra, robusta och attraktiva clearingförfaranden för en välfungerande kapitalmarknadsunion. Om det saknas tillförlitlig clearing, ställs finansinstitut, företag och investerare inför större risker och högre kostnader. Det visade sig under finanskrisen 2008.

Syftet med dagens föreslagna åtgärder är följande: 

 • Öka attraktiviteten i vårt clearinglandskap genom att centrala motparter – som tillhandahåller clearingtjänster – tillåts sprida sina produkter snabbare och enklare, och genom att marknadsaktörerna i EU fortsatt uppmuntras att sköta sin clearing och bygga upp likviditet hos centrala motparter i EU.
 • Bidra till att bygga upp ett säkert och motståndskraftigt clearingsystem genom att EU:s tillsynsram för centrala motparter stärks och lärdomar dras av den senaste utvecklingen på energimarknaderna till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Detta kan exempelvis göras genom ökad insyn i marginalsäkerhetskraven, så att marknadsaktörerna (även energiföretagen) lättare kan beräkna dem.
 • Minska den alltför stora exponeringen bland marknadsaktörer inom EU mot centrala motparter i tredjeländer, särskilt i fråga om derivat som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten anser vara av central vikt för systemet. Dagens förslag innebär att alla berörda marknadsaktörer måste ha aktiva konton hos centrala motparter i EU för clearing av åtminstone en del av vissa derivatkontrakt av vikt för systemet. Därigenom förbättras hanteringen av riskerna för den finansiella stabiliteten i EU.

Företagsinsolvens

Varje EU-land har sina egna insolvensregler. Detta kan bli ett problem för gränsöverskridande investerare som måste bedöma 27 olika regelverk när en investeringsmöjlighet värderas.

Syftet med dagens föreslag är följande:

 • Harmonisera särskilda aspekter av insolvensförfaranden i hela EU. Detta kan exempelvis göras med hjälp av regler om
  • åtgärder till skydd för konkursboet (dvs. undvika åtgärder från gäldenären som skulle sänka det värde som borgenären kan få ut).
  • borgenärskommittéer för att säkerställa en rättvis fördelning av det återvunna värdet mellan borgenärerna.
  • så kallade prepack-förfaranden (dvs. att avtal om försäljningen av verksamheten sluts innan konkursen inleds).
  • en skyldighet för styrelseledamöter att i god tid ansöka om insolvens för att undvika att företagets värde försämras.
 • Införa ett förenklat system för mikroföretag för att sänka kostnaderna för avvecklingen av dem och se till att företagsägarna kan betala sina skulder, så att de får ny kraft som företagare.
 • Kräva att medlemsländerna utarbetar ett faktablad med en sammanfattning av de viktigaste inslagen i deras nationella insolvenslagstiftning, så att gränsöverskridande investerare lättare kan fatta beslut.

Genom dessa åtgärder kommer gränsöverskridande investeringar att främjas på hela den inre marknaden. På så sätt sänks företagens kapitalkostnader och i slutändan stärks EU:s kapitalmarknadsunion. Sammantaget förväntas värdet av fördelarna med förslaget överstiga 10 miljarder euro om året.

Lagstiftning om börsnoteringar

Kraven på företag som i dag börsnoteras på offentliga marknader är stora. Prospektdokumenten kan i vissa fall omfatta 800 sidor.

Syftet med dagens föreslagna ändring är följande:

 • Förenkla den dokumentation som företagen måste sammanställa för att registrera sig på offentliga marknader och effektivisera de nationella tillsynsmyndigheternas granskningsförfaranden, så att kostnaderna för börsnoteringen i görligaste mån begränsas. Enligt uppskattningar kommer börsnoterade företag i EU exempelvis att spara omkring 100 miljoner euro om året tack vare lägre kostnader för regelefterlevnad, varav 67 miljoner euro om året sparas in bara på förenklade prospektregler.
 • Förenkla och förtydliga vissa krav på marknadsmissbruk, men utan att äventyra marknadens integritet.
 • Hjälpa företagen att genom uppmuntran till mer investeringsforskning, särskilt för små och medelstora företag, bli mer synliga för investerare.
 • Se till att företagsägare kan registrera sig på tillväxtmarknader för små och medelstora företag med hjälp av aktiestrukturer med flera röster, så att de kan behålla tillräcklig kontroll över sitt företag efter börsnoteringen, samtidigt som övriga aktieägares rättigheter skyddas.

Tack vare dessa åtgärder vidareutvecklas kapitalmarknadsunionen genom att onödig byråkrati och onödiga kostnader för företagen avlägsnas. Därigenom kommer företag att uppmuntras till att börsnotera sig på EU:s kapitalmarknader och sedan stanna där. Genom enklare tillgång till offentliga marknader kommer företagen att lättare kunna diversifiera och komplettera tillgängliga finansieringskällor. 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7348

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
7 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland