Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké17 januari 2023Representationen i Finland

​​​​​​​En ny satsning görs på EU:s regioner för att utnyttja talangen i Europa

EU-lippuja

Det finns talang i Europa, men den måste tas om hand, särskilt under EU:s demografiska omställning. Behovet av detta är större i regioner med minskande arbetskraft och en låg andel personer med eftergymnasial utbildning, och i regioner där de unga ger sig av.

Om den demografiska omställningen inte hanteras på ett bra sätt kommer den att leda till nya och växande territoriella skillnader i takt med att befolkningen i dessa regioner åldras och antalet arbetstagare och deras kompetens sjunker. Det kan förändra Europas demografiska landskap och hämma EU:s resiliens och konkurrenskraft.

Att se till att de regioner som står inför en kompetensutvecklingsfälla blir mer resilienta och attraktiva är avgörande för EU:s åtagande att inte lämna någon människa eller någon region utanför. Därför lanserar kommissionen en mekanism för talangsatsningar.

Mekanismen för talangsatsningar kommer att stödja de EU-regioner där befolkningen i arbetsför ålder minskar allt snabbare. Detta ska göras genom att utbilda, behålla och locka de människor, och säkerställa de färdigheter och den kompetens som behövs för att hantera effekterna av den demografiska omställningen.

Mekanismen presenteras i dagens meddelande om att utnyttja talangen i Europas regioner och är det första centrala initiativet under 2023 som bidrar till Europaåret för kompetens, som syftar till att ge nya impulser till omskolning och kompetenshöjning. Meddelandet erbjuder skräddarsydda, platsbaserade och flerdimensionella lösningar. Bland annat ska befintliga EU-medel och EU-initiativ användas för att stödja de regioner som påverkas mest av den pågående demografiska omställningen och dess sidoeffekter. På samma sätt ska även nya och ökade territoriella skillnader inom EU motverkas.

Kommissionen offentliggör i dag också 2023 års rapport om de demografiska förändringarnas konsekvenser. EU ser över de demografiska trenderna och de konstaterade konsekvenserna mot bakgrund av den senaste utvecklingen, såsom brexit, coronapandemin och Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina.

I rapporten betonas det att man för att säkerställa framtida välstånd och välbefinnande i EU måste ta itu med de utmaningar som den demografiska omställningen medför. Dessa utmaningar omfattar en åldrande och minskande befolkning och en minskande befolkning i arbetsför ålder, liksom även ökande territoriella skillnader, bland annat en växande klyfta mellan stad och landsbygd.

Kompetensutvecklingsfällan i vissa EU-regioner

EU:s medlemsländer står inför en kraftig minskning av befolkningen i arbetsför ålder. Denna andel av befolkningen minskade med 3,5 miljoner människor mellan 2015 och 2020 och förväntas minska med ytterligare 35 miljoner människor fram till 2050.

Sammanlagt 82 regioner i 16 EU-medlemsländer, varav Finland är ett, är hårt drabbade av en minskning av befolkningen i arbetsför ålder, en låg andel högskoleutbildade och personer med högskoleexamen eller av utflyttning bland befolkningen i åldern 15–39 år. För Finlands del är det just utflyttningen bland de unga som är den största utmaningen i de norra och östra delarna av landet.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_145  

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo.ulvila@ec.europa.eu


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
17 januari 2023
Upphovsman
Representationen i Finland