Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel14 april 2021Representationen i Finland

Next Generation EU: Kommissionen gör sig redo att mobilisera upp till 800 miljarder euro för att finansiera återhämtningen

Kommissionen är redo att mobilisera upp till 800 miljarder euro för återhämtningen. Next Generation EU – i centrum för EU:s svar på coronapandemin – kommer att finansieras genom upplåning på kapitalmarknaderna. Vi kommer att mobilisera upp till cirka...

– Next Generation EU ändrar spelplanen för de europeiska kapitalmarknaderna, säger Johannes Hahn, EU-kommissionär med ansvar för budget och administration. I dag startar vi processen för att få i gång Next Generation EU. Finansieringsstrategin kommer att omsätta upplåningen inom ramen för Next Generation EU i praktiken, så vi kommer att ha alla nödvändiga verktyg på plats för att sätta fart på den sociala och ekonomiska återhämtningen och främja en grön, digital och motståndskraftig tillväxt. Budskapet är tydligt: så snart som kommissionen fått rättsliga möjligheter till upplåning kan vi sätta i gång, betonar kommissionär Hahn.

Upplåning för att finansiera återhämtningen

Next Generation EU står i centrum för EU:s svar på coronapandemin. Detta återhämtningspaket kommer att finansieras genom upplåning på kapitalmarknaderna. Vi kommer att mobilisera upp till cirka 800 miljarder euro fram till slutet av 2026.

Detta innebär upplåningsvolymer på i genomsnitt cirka 150 miljarder euro per år, vilket kommer att göra EU till en av de största emittenterna i euro. Alla lån ska återbetalas senast 2058.

Även om det inte är första gången som kommissionen lånar medel – för att stödja EU:s medlemsländer och tredjeländer – förutsätter volymen av, frekvensen för och komplexiteten i upplåningen inom ramen för Next Generation EU en grundläggande förändring av strategin för kapitalmarknaderna.

En diversifierad finansieringsstrategi kommer att tillgodose dessa nya finansieringsbehov. Den gör det möjligt för kommissionen att mobilisera alla medel när de behövs och på de mest förmånliga villkoren för EU:s medlemsländer och invånare.

En diversifierad finansieringsstrategi: en ögonblicksbild

En diversifierad finansieringsstrategi kombinerar användningen av olika finansieringsinstrument och finansieringstekniker med en öppen och transparent kommunikation med marknadsaktörerna.

Kommissionens diversifierade finansieringsstrategi innehåller följande:

  • Årliga beslut om upplåningsvolymer och halvårsvis information om finansieringsplanens huvudparametrar, för att ge investerare och andra intressenter insyn och förutsägbarhet.
  • Strukturerade och transparenta förbindelser med banker som stöder emissionsprogrammet (via ett nätverk av primary dealers).
  • Flera olika finansieringsinstrument (medel- och långfristiga obligationer, varav några kommer att emitteras som gröna obligationer inom ramen för NextGenerationEU och EU-Bills) för att upprätthålla flexibiliteten när det gäller marknadstillträde och hantera likviditetsbehov och löptidsprofiler.
  • En kombination av auktioner och finanskonsortier för att säkerställa kostnadseffektiv tillgång till nödvändig finansiering på förmånliga villkor.

Upplåningstransaktionerna kommer att regleras genom en stabil styrningsram som säkerställer ett enhetligt och konsekvent utförande.

Kommissionen kommer fortlöpande att samordna sitt arbete med andra emittenter, däribland EU:s medlemsländer och överstatliga emittenter.

Mervärdet av en diversifierad finansieringsstrategi

En diversifierad finansieringsstrategi hjälper kommissionen att uppnå två huvudmål: att hantera Next Generation EU:s stora finansieringsbehov och uppnå den önskade låga kostnaden och låga genomföranderisken, i alla medlemsländers och EU-invånares intresse:

  • Genom att använda ett brett spektrum av löptider och instrument och genom att göra finansieringstransaktionerna mer förutsägbara kommer kommissionen att uppnå en större absorptionsförmåga på marknaden. Möjligheten att auktionera ut upplåning kommer att göra finansieringstransaktionerna ännu effektivare. Detta bidrar till att tillgodose de stora finansieringsbehoven.
  • Genom att tillåta flexibilitet vid beslut om när finansieringstransaktioner ska utföras och vilka finansieringstekniker eller finansieringsinstrument som ska användas, kommer kommissionen att i alla medlemsländers intresse uppnå den önskade låga kostnaden och låga genomföranderisken.

Nästa steg

Efter dagens paket kommer kommissionen att gå vidare med en rad åtgärder för att omsätta den diversifierade finansieringsstrategin i praktiken. Dessa innefattar följande:

  • Inrättande av ett nätverk av primary dealers. I linje med praxis hos jämförbara emittenter kommer kommissionen att inrätta ett nätverk av primary dealers för att underlätta ett effektivt genomförande av auktioner och syndikerade transaktioner, stödja likviditeten på andrahandsmarknaderna och säkerställa att upplåningen placeras på bredast möjliga investerarbas. Ansökningsblanketten och de allmänna villkoren för deltagande kommer att offentliggöras inom kort.
  • Offentliggörande av det första årliga upplåningsbeslutet (och åtföljande finansieringsbeslut) och den första finansieringsplanen för Next Generation EU. För att säkerställa en öppen kommunikation med marknaderna kommer kommissionen att anta sitt första årliga beslut om upplåning och lämna information om sin första finansieringsplan innan upplåningen inom ramen för Next Generation EU inleds, vilket förväntas ske i sommar (tidpunkten beror på när samtliga medlemsländer har godkänt beslutet om egna medel, vilket ger kommissionen befogenhet till upplåning inom ramen för Next Generation EU). Upplåningen kan då inledas så snart beslutet om egna medel träder i kraft. Finansieringsplanerna kommer sedan att uppdateras halvårsvis.

Bakgrund

Next Generation EU

Next Generation EU står i centrum för EU:s svar på coronakrisen och har som mål att stödja ekonomisk återhämtning och bygga en grönare, mer digital och mer motståndskraftig framtid. EU enades om detta instrument som en del av stimulanspaketet på över 2 biljoner euro (i löpande priser) eller 1,8 biljoner euro (i 2018 års priser), vilket också äventyrar den långsiktiga budgeten för 2021–2027.

Kärnan i Next Generation EU är faciliteten för återhämtning och resiliens – ett instrument för att erbjuda bidrag och lån för att stödja reformer och investeringar i EU:s medlemsländer till ett sammanlagt värde av 723,8 miljarder euro i löpande priser.

Dessutom kommer Next Generation EU att förstärka flera EU-program. För att finansiera Next Generation EU kommer EU att låna upp medel på kapitalmarknaderna. Återbetalningen kommer att ske över en lång tidsperiod fram till 2058. På så sätt undviker man omedelbara påfrestningar på EU-medlemsländernas nationella finanser och gör det möjligt för dem att inrikta sina insatser på återhämtningen.

För att bidra till återbetalningen av lånen kommer EU att undersöka möjligheten att införa nya egna medel (eller inkomstkällor) i EU:s budget, utöver de redan befintliga.

EU som låntagare

EU-kommissionen är å EU:s vägnar en väletablerad aktör på kapitalmarknaderna. Under en period på 40 år har kommissionen skött flera utlåningsprogram för att stödja EU:s medlemsländer och tredjeländer.

Förra året inledde kommissionen också upplåning till Sure – ett instrument på upp till 100 miljarder euro – för att bidra till att skydda arbetstillfällen och hålla människor i arbete. Hittills har tre fjärdedelar av EU:s Sure-medel anskaffats i sex mycket framgångsrika emissioner, vilket har gjort det möjligt att finansiera lån till medlemsländerna på mycket förmånliga villkor.

Alla dessa utlåningstransaktioner finansierades på back-to-back-basis, främst genom syndikerade obligationsemissioner.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_1703

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
14 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland