Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké27 april 2022Representationen i Finland

Laglig migration: Att locka kompetens och talanger till EU

Laillinen maahanmuutto

EU-kommissionen föreslår i dag en ambitiös och hållbar politik för laglig migration. Med dagens paket förenklas ansökningsförfarandet för att bo och arbeta i EU. Uppsättningen av förslag innehåller också särskilda åtgärder för att underlätta för dem som flyr från Rysslands invasion av Ukraina att komma in på EU:s arbetsmarknad.

För att skapa en effektivare ram för lagliga vägar till EU föreslår kommissionen en översyn av direktivet om kombinerade tillstånd och direktivet om varaktigt bosatta.

  • Ett förenklat förfarande för kombinerade tillstånd kommer att göra processen snabbare och enklare för både sökande och arbetsgivare.
  • Översynen av direktivet om varaktigt bosatta kommer att göra det lättare att få status som varaktigt bosatt i EU genom att villkoren för inresa och vistelse förenklas. Det ska till exempel bli tillåtet att lägga samman bosättningsperioder i olika medlemsländer. Översynen kommer dessutom att stärka rättigheterna för varaktigt bosatta och deras familjemedlemmar, bland annat genom förbättringar för familjeåterförening och underlättad rörlighet inom EU.

Bättre matchning mellan kompetens och arbetsmarknadens behov

Kommissionen föreslår en intensifiering av det operativa samarbetet på EU-nivå mellan olika medlemsländer och med partnerländerna.

Efter lanseringen av talangpartnerskap i juni 2021 föreslår kommissionen nu ett antal steg för att förverkliga dem. Målet är att komma överens om de första talangpartnerskapen före utgången av 2022.

Kommissionen föreslår att man inrättar den första plattformen och det första matchningsverktyget som omfattar hela EU, en EU-talangreserv. Syftet är att göra EU mer attraktivt för medborgare i länder utanför EU.  

För att ta itu med det akuta behovet av att underlätta för nyanlända från Ukraina att komma in på arbetsmarknaden föreslår kommissionen ett pilotinitiativ som beräknas vara i drift senast sommaren 2022.

Bakgrund

Även om medlemsländerna själva beslutar hur många lagliga migranter de vill ta emot, kan EU stödja dem med praktiska och operativa verktyg. Under de senaste två årtiondena har EU utvecklat en rättslig ram som i stor utsträckning harmoniserar medlemsländernas villkor för inresa och vistelse för medborgare i länder utanför EU.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_2654

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia.siitonen@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
27 april 2022
Upphovsman
Representationen i Finland