Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké18 april 2023Representationen i Finland

​​​​​​​Cyberfrågor – ökad EU-kapacitet för praktiskt samarbete, solidaritet och resiliens

Cyberfrågor – ökad EU-kapacitet för praktiskt samarbete, solidaritet och resiliens

I dag antar kommissionen ett förslag till EU:s cybersolidaritetsakt för att öka cybersäkerhetskapaciteten i EU. Akten kommer att stödja upptäckt av och medvetenhet om cyberhot och cyberincidenter. Den kommer även att öka kritiska entiteters beredskap och stärka EU-ländernas solidaritet, samordnade krishantering och insatskapacitet. Som en del av Europaåret för kompetens 2023 presenterar kommissionen i dag också en EU-akademi för cyberkompetens.

Genom cybersolidaritetsakten, som EU-kommissionen föreslår i dag, införs resurser som ska göra EU mer resilient och reaktivt inför cyberhot, samtidigt som den befintliga samarbetsramen stärks.  Detta ska bidra till ett tryggt och säkert digitalt landskap för enskilda och företag och skydda kritiska entiteter och samhällsviktiga tjänster som sjukhus och allmännyttiga företag.

Som en del av Europaåret för kompetens 2023 presenterar EU-kommissionen också en akademi för cyberkompetens. Akademin ska sörja för ett mer samordnat sätt att åtgärda kompetensbristen inom cybersäkerhet, vilket är en förutsättning för ökad europeisk resiliens. Den ska sammanföra olika befintliga initiativ som främjar cyberkompetens och göra dem tillgängliga på en onlineplattform.

Inom ramen för den europeiska säkerhetsunionen har EU åtagit sig att se till att alla enskilda och företag i EU är väl skyddade, både online och offline, och att främja en öppen, säker och stabil cyberrymd. Men cyberincidenternas ökande omfattning, frekvens och konsekvenser utgör ett stort hot mot nätverks- och informationssystemens funktion och mot den europeiska inre marknaden. Rysslands militära aggression mot Ukraina har ytterligare förvärrat detta hot, tillsammans med det stora antalet statligt allierade, kriminella och hacktivister som är inblandade i dagens geopolitiska spänningar.

Baserat på den starka strategiska, politiska och rättsliga ram som redan finns kommer den föreslagna cybersolidaritetsakten och akademin för cyberkompetens att ytterligare bidra till att förbättra möjligheterna att upptäcka cyberhot, resiliensen och beredskapen på alla nivåer i EU:s cybersäkerhetsekosystem.

EU:s cybersolidaritetsakt

EU:s cybersolidaritetsakt ska stärka solidariteten på unionsnivå, så att vi bättre ska kunna upptäcka, förbereda oss inför och reagera på betydande eller storskaliga cyberincidenter genom att skapa en europeisk cybersköld och en övergripande cyberkrismekanism.

För att göra det möjligt att snabbt och effektivt upptäcka större cyberhot vill kommissionen inrätta en europeisk cybersköld – en europeisk infrastruktur som består av nationella och gränsöverskridande säkerhetscentrum i hela EU. De gränsöverskridande säkerhetscentrumen kan vara i gång redan i början av 2024.

Som en förberedelse inför den europeiska cyberskölden har EU-kommissionen i april 2023, inom ramen för programmet för ett digitalt Europa, valt ut tre konsortier av gränsöverskridande säkerhetscentrum, som för samman offentliga organ från 17 EU-länder och Island.

Genom EU:s cybersolidaritetsakt införs också en cyberkrismekanism för att öka beredskapen och förbättra incidenthanteringskapaciteten i EU.

EU:s akademi för cyberkompetens

EU:s akademi för cyberkompetens, som EU-kommissionen presenterar i dag, kommer att sammanföra privata och offentliga initiativ. Detta ska öka cyberkompetensen på europeisk och nationell nivå, ge initiativen större synlighet och hjälpa till att åtgärda bristen på duktig arbetskraft inom cybersäkerhet. Akademin kommer till en början att hålla till på nätet på EU-kommissionens plattform för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

Certifieringssystem för förvaltade säkerhetstjänster

EU-kommissionen föreslår i dag också en riktad ändring av cybersäkerhetsakten som ska göra det möjligt att i framtiden anta europeiska certifieringssystem för så kallade förvaltade säkerhetstjänster. Dessa mycket kritiska och känsliga tjänster – bland annat incidenthantering, penetrationstester, säkerhetsrevisioner och rådgivning – tillhandahålls av leverantörer av cybersäkerhetstjänster för att hjälpa företag och andra organisationer att förebygga, upptäcka, reagera på eller återhämta sig från cyberincidenter.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_2243      

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio    

Översikt

Publiceringsdatum
18 april 2023
Upphovsman
Representationen i Finland