Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké3 maj 2023Representationen i Finland

​​​​​​​Korruptionsbekämpning: Strängare regler mot korruption i EU och omvärlden

Korruption torjunta: tiukemmat säännöt korruption torjuntaan EU:ssa ja maailmanlaajuisesti

I dag lägger kommissionen fram åtgärder för att bekämpa korruption i EU och omvärlden, i enlighet med ordförande Ursula von der Leyens åtagande i talet om tillståndet i unionen 2022. Dagens förslag är ett stort steg framåt i kampen mot korruption på nationell nivå och EU-nivå.

Kommissionen kommer både att bygga vidare på befintliga åtgärder och arbeta för att ta större hänsyn till förebyggande av korruption vid utformningen av EU:s politik och program.

Dessutom kommer EU-kommissionen att aktivt hjälpa medlemsländerna att införa kraftfulla strategier och lagstiftning mot korruption. Genom rapporteringscykeln för rättsstatsprincipen övervakar kommissionen utvecklingen på nationell nivå, identifierar utmaningar och utfärdar rekommendationer till medlemsländerna.

De åtgärder som kommissionen lägger fram i dag omfattar nya och strängare regler som kriminaliserar korruptionsbrott och harmoniserar påföljder i hela EU. Åtgärderna omfattar även en särskild sanktionsordning inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) för att hantera allvarlig korruption världen över.

De nya åtgärder lägger stor vikt vid förebyggande verksamhet och stärkt integritet, med nolltolerans mot korruption, samtidigt som tillsynsverktygen förbättras.

Nedan listas viktiga delar av dagens förslag.

  1. Meddelande om kampen mot korruption

Ett EU-nätverk mot korruption kommer att föra samman brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter, aktörer på området korruptionsbekämpning, civilsamhället och andra berörda parter. Nätverket kommer att fungera som en katalysator för förebyggande av korruption i hela EU.

 

  1. Strängare regler mot korruption

Kommissionen föreslår ett nytt direktiv om bekämpning av korruption. Förslaget moderniserar EU:s befintliga rättsliga ram för korruptionsbekämpning på en rad olika sätt som beskrivs i punkt a−c nedan.

 

a. Bekämpa korruption och stärka integriteten.

 

b. En rättsakt för alla korruptionsbrott och sanktioner.

 

  • Rättsakten ska harmonisera definitionerna av brott som lagförs som korruption till att omfatta inte bara mutor utan även förskingring, handel med inflytande, missbruk av tjänsteställning samt hindrande av rättvisa och olagligt berikande med anknytning till korruptionsbrott. Förslaget gör fastställandet av alla brott enligt FN:s konvention mot korruption obligatoriskt enligt EU-lagstiftningen, både inom den offentliga och den privata sektorn.
  • Rättsakten ska höja straffnivån för fysiska och juridiska personer.

 

c. Säkerställa effektiva utredningar och lagföring av korruption.

 

  1. Utvidga Gusp-verktygslådan med sanktioner till att omfatta allvarlig korruption

EU-sanktioner bidrar till att uppnå viktiga mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), till exempel att bevara freden, stärka den internationella säkerheten och befästa och stödja demokrati, internationell rätt och mänskliga rättigheter. Med dagens förslag kommer EU att kunna tackla allvarliga korruptionsbrott i hela världen, var de än begås.  Det kommer att komplettera och stärka EU:s interna och externa instrument mot korruption.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_2516

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
3 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Finland