Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké5 juli 2022Representationen i Finland

Kommissionen lägger fram ny europeisk agenda för innovation för att gå i spetsen för den nya innovationsvågen

Kommissionen antog i dag en ny europeisk agenda för innovation som ska placera Europa i spetsen för den nya vågen av djuptekniska innovationer och uppstartsföretag.

A new European innovation agenda to sprearhead the new innovation wave

Kommissionen antog i dag en ny europeisk agenda för innovation som ska placera Europa i spetsen för den nya vågen av djuptekniska innovationer och uppstartsföretag. På grundval av denna agenda kommer Europa att utveckla nya tekniska lösningar för att ta itu med de mest akuta samhällsutmaningarna samt föra ut dessa lösningar på marknaden. Den nya europeiska agendan för innovation är avsedd att göra Europa till en världsledande aktör inom innovation. Europa vill vara den plats där de främsta förmågorna och de bästa företagen samverkar, och där djuptekniska innovationer blomstrar och skapar banbrytande innovativa lösningar som inspirerar världen.

Genom sin ledande ställning inom innovation, särskilt inom den nya vågen av djupteknisk (deep tech) innovation som kräver banbrytande forskning och utveckling och stora kapitalinvesteringar, kommer Europa att stärka sin centrala roll när det gäller att utforma den gröna och den digitala omställningen. Djupteknisk innovation kommer att stärka Europas ledarskap på det tekniska området och skapa innovativa lösningar för akuta samhällsutmaningar såsom klimatförändringar och cyberhot. Sådana innovationer kommer sannolikt att gynna alla sektorer från förnybar energi till jordbruksteknik, från byggverksamhet till rörlighet och hälsa, och därigenom trygga livsmedelsförsörjningen, minska energiberoendet, förbättra människors hälsa och göra våra ekonomier mer konkurrenskraftiga. De allvarliga konsekvenserna av Rysslands anfallskrig har gjort dessa frågor än mer akuta och lett till strategiska politiska förändringar för att garantera EU:s välstånd och säkerhet.

– Vi måste stärka våra innovationsekosystem för att utveckla människocentrerad teknik, säger Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Denna nya agenda för innovation bygger på det betydande arbete som redan har gjorts med innovation under de senaste åren och kommer att hjälpa oss att påskynda vår digitala och gröna omställning. Agendan är förankrad på det digitala, fysiska och biologiska området och gör oss i stånd att ta itu med akuta problem som att bryta beroendet av fossila bränslen eller trygga vår livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt.

Den nya europeiska innovationsagendan kommer att se till att innovatörer, uppstartsföretag och expanderande företag och deras innovativa verksamhet blir världsledande inom innovation, säger Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor. I över ett år har vi samrått med berörda parter, t.ex. ledare för innovationsekosystem, uppstartsföretag, enhörningsföretag, kvinnliga grundare, kvinnor som arbetar med riskkapital, universitet och företag. Tillsammans kommer vi att göra Europa till ett kraftcentrum för djuptekniska innovationer och uppstartsföretag.

På grundval av européernas entreprenörstänkande och vetenskapliga spetskompetens samt på den inre marknadens styrka och våra demokratiska samhällen kommer den nya agendan för innovation särskilt att omfatta följande punkter:

  • Förbättra tillgången till finansiering för europeiska uppstartsföretag och expanderande företag, till exempel genom att mobilisera outnyttjade källor till privat kapital och förenkla reglerna för börsnotering.
  • Förbättra villkoren för att innovatörer ska kunna experimentera med nya idéer med hjälp av regulatoriska sandlådor.
  • Bidra till att skapa ”regionala knutpunkter för innovation” som kommer att stärka och skapa bättre förbindelser mellan innovationsaktörer runtom i Europa, även i regioner där utvecklingen släpar efter.
  •  Locka till sig och behålla kompetens i Europa, till exempel genom att utbilda 1 miljon personer med kompetens inom djupteknik, öka stödet till kvinnliga innovatörer och innovera med aktieoptioner till anställda på uppstartsföretag.
  • Förbättra den politiska ramen genom tydligare terminologi, indikatorer och dataset samt politiskt stöd till medlemsländerna.

I den nya europeiska agendan för innovation fastställs 25 särskilda åtgärder inom fem flaggskeppsinitiativ:

  • Finansiering av expanderande företag leder till att institutionella investerare och andra privata investerare i Europa investerar i och drar nytta av expansionen av europeiska djuptekniska uppstartsföretag.
  • Att möjliggöra innovation med hjälp av försöksrum och offentlig upphandling kommer att främja innovation genom förbättrade ramvillkor, inbegripet experimentella regleringsmetoder (t.ex. regulatoriska sandlådor, provbäddar, levande laboratorier och offentlig upphandling av innovativa lösningar).
  • Att påskynda och stärka innovationen i de europeiska innovationsekosystemen runtom i EU kommer att medföra att regionala knutpunkter för innovation inrättas och hjälpa medlemsländerna och regionerna att avsätta minst 10 miljarder euro till konkreta interregionala innovationsprojekt, bland annat inom djupteknisk innovation avseende centrala EU-prioriteringar. Det kommer också att stödja medlemsländerna när det gäller att främja innovation i alla regioner genom integrerad användning av sammanhållningspolitiken och Horisont Europa-instrumenten.
  • Att främja, locka till sig och behålla djupteknisk kompetens kommer att säkerställa utvecklingen och flödet av viktig djupteknisk kompetens i och till EU genom en rad initiativ, bland annat ett innovationsprogram för uppstartsföretag och expanderande företag, en EU-kompetensreserv för att hjälpa uppstartsföretag och innovativa företag att hitta kompetens utanför EU, ett program för kvinnligt företagande och kvinnligt ledarskap samt ett banbrytande initiativ rörande aktieoptioner för anställda i uppstartsföretag.
  • Förbättrade instrument för beslutsfattande kommer att vara avgörande för utveckling och användning av robusta, jämförbara dataset och gemensamma definitioner (uppstartsföretag, expanderande företag) som kan ligga till grund för politik på alla nivåer i EU, och för bättre politisk samordning på europeisk nivå genom Europeiska innovationsrådets forum.

Den nya europeiska agendan för innovation bygger på det omfattande arbete som redan har gjorts för att främja innovation i EU och påskyndar utvecklingen och expansionen av innovation i unionen genom en sammanhängande uppsättning åtgärder.

Bakgrund

Innovationspolitiken är ett viktigt politikområde med betydande EU-initiativ och EU-investeringar.

Den kompletteras av arbetet med det europeiska forskningsområdet (ERA), som syftar till att skapa en verklig europeisk inre marknad för forskning och innovation. Genom de åtgärder som presenteras i detta meddelande, och som är samlade under fem flaggskeppsområden, kommer man att kunna utnyttja de starka sidorna hos EU:s inre marknad samt unionens starka industriella bas, kompetens, stabila institutioner och demokratiska samhällen för att främja den djuptekniska innovationen i Europa och förverkliga de möjligheter som den gröna och den digitala omställningen erbjuder samt hitta lösningar när det gäller behovet av framtida strategiskt oberoende.

Djupteknisk innovation är förankrad i avancerad vetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap, som ofta kombinerar framsteg på det fysiska, biologiska och digitala området och har potential att skapa banbrytande lösningar inför globala utmaningar. De djuptekniska innovationer som håller på att skapas av en växande grupp innovativa uppstartsföretag i EU har potentialen att främja innovation i hela ekonomin.

Verktygslådan för EU:s innovationspolitik har utvidgats under årens lopp och det institutionella landskapet har förändrats med den. Med sin pelare för ett innovativt Europa har Horisont Europa gett upphov till både befintliga och nya verktyg för att stödja uppstartsföretag, expanderande företag och små och medelstora företag. Europeiska innovationsrådet (EIC), som inrättades 2021 och har en budget på 10 miljarder euro, syftar till att stödja innovation under hela innovationscykeln, från ett tidigt skede av forskningen till koncepttest, tekniköverföring samt finansiering och expansion av uppstartsföretag och små och medelstora företag. Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) tog på sig ytterligare uppgifter genom att inrätta nya kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper), t.ex. inom den kulturella och kreativa sektorn, lägga större tonvikt vid att åtgärda regionala obalanser och verka för att öka entreprenörs- och innovationskapaciteten vid högre utbildningsanstalter. Genom Horisont Europas initiativ för europeiska innovationsekosystem strävar EU också efter att skapa mer sammankopplade och effektiva innovationsekosystem för att stödja expansion av företag, främja innovation och stimulera samarbete mellan nationella, regionala och lokala innovationsaktörer.

Rysslands invasion av Ukraina har gjort innovation till en ännu mer angelägen fråga. Den har också medfört att man gett ytterligare stöd till Ukrainas innovationsgemenskap – vetenskapsmän och forskare som har gett viktiga bidrag till EU:s forskning och innovation. EU har genom Europeiska innovationsrådet avsatt 20 miljoner euro i stöd till uppstartsföretag i Ukraina. Detta kompletterar det europeiska forskningsområdet för Ukraina (ERA4Ukraina), Horizon4Ukraine och EFR:s initiativ för Ukraina, samt det särskilda stipendieprogrammet på 25 miljoner euro inom ramen för Marie Skłodowska Curie-åtgärderna för fördrivna forskare från Ukraina.

Läs mer

En ny europeisk agenda för innovation

Faktablad

Videoklipp

 

 

Översikt

Publiceringsdatum
5 juli 2022
Upphovsman
Representationen i Finland