Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel9 juni 2021Representationen i FinlandLästid: 3 min

Kommissionen uppmanar Finland att införliva EU:s regler om avfall

I dag påminner kommissionen Finland om brister i införlivandet av EU:s lagstiftning på fyra olika avfallsområden. Enligt kommissionen har Finland inte fullt ut införlivat EU:s regler om avfallsflöden, deponering av avfall, avfallshantering samt om...

EU-regler om avfallsflöden

Kommissionen uppmanar Finland att anpassa sin nationella lagstiftning till ändringarna i direktiv (EU) 2018/849. Genom direktivet ändras direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer samt 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.

Direktivet om uttjänta fordon har som mål att förebygga avfall från fordon, öka återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning samt förbättra miljöprestationer från alla ekonomiska aktörer som berörs under fordonens livscykel.

Avsikten med direktivet om batterier är att förbättra miljöprestandan både vad gäller batterier och ackumulatorer och den verksamhet som bedrivs av alla ekonomiska aktörer som är involverade under deras livscykel.

Syftet med direktivet om elavfall är att bidra till hållbar produktion och konsumtion genom förebyggande, återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av elavfall samt att förbättra miljöprestationer från alla aktörer som berörs under livscykeln för sådana avfallsflöden.

Kommissionen skickade formella underrättelser till Finland och sex andra medlemsländer i oktober 2020. Kommissionen har nu beslutat att skicka motiverade yttranden till dem. Finland och de sex övriga berörda medlemsländerna har två månader på sig att svara och vidta de nödvändiga åtgärderna. I annat fall kan kommissionen väcka talan i EU-domstolen.

EU-regler om deponering av avfall

Kommissionen uppmanar Finland att anpassa sin nationella lagstiftning till ändringarna i direktiv (EU) 2018/850 om deponering av avfall.

Genom direktivet införs begränsningar för deponering av avfall som lämpar sig för materialåtervinning eller energiåtervinning från och med 2030. Senast 2035 ska högst 10 procent av det kommunala avfallet deponeras.

Direktivet innehåller även nya regler för att beräkna hur målen för kommunalt avfall uppnås. Medlemsländerna måste dessutom inrätta ett ändamålsenligt system för kvalitetskontroll och spårbarhet beträffande det deponerade kommunala avfallet.

Kommissionen skickade formella underrättelser till Finland och tolv andra medlemsländer i oktober 2020. Kommissionen har nu beslutat att skicka motiverade yttranden till dem. Finland och de tolv övriga berörda medlemsländerna har två månader på sig att svara och vidta de nödvändiga åtgärderna. I annat fall kan kommissionen väcka talan i EU-domstolen.

EU-regler om avfallshantering

Kommissionen uppmanar Finland att anpassa sin nationella lagstiftning till ändringarna i direktiv (EU) 2018/851 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall.

Direktivet innehåller minimikrav för driften av system för utökat producentansvar och skärpta regler för förebyggande av avfall. Det innehåller även nya mål för materialåtervinning av kommunalt avfall, nämligen att minst 55 procent av kommunalt avfall (per vikt) ska materialåtervinnas senast 2025, minst 60 procent senast 2030 och minst 65 procent senast 2035.

Kommissionen skickade formella underrättelser till Finland och 16 andra medlemsländer i oktober 2020. Kommissionen har nu beslutat att skicka motiverade yttranden till dem. Finland och de 16 övriga berörda medlemsländerna har två månader på sig att svara och vidta de nödvändiga åtgärderna. I annat fall kan kommissionen väcka talan i EU-domstolen.

EU-regler om förpackningar och förpackningsavfall

Kommissionen uppmanar Finland att anpassa sin nationella lagstiftning till ändringarna i direktiv (EU) 2018/852 om förpackningar och förpackningsavfall.

Enligt direktivet ska EU:s medlemsländer vidta åtgärder för att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall och minimera förpackningarnas miljöpåverkan.

Kommissionen skickade formella underrättelser till Finland och tolv andra medlemsländer i oktober 2020. Kommissionen har nu beslutat att skicka motiverade yttranden till dem. Finland och de tolv övriga berörda medlemsländerna har två månader på sig att svara och vidta de nödvändiga åtgärderna. I annat fall kan kommissionen väcka talan i EU-domstolen.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/inf_21_2743

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
9 juni 2021
Upphovsman
Representationen i Finland