Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel14 april 2021Representationen i Finland

EU-kommissionens strategi för att bekämpa människohandel

EU-kommissionen lägger i dag fram en ny strategi för att bekämpa människohandel (2021–2025). Strategin inriktas på att förebygga brott, lagföra människohandlare samt att skydda och stärka offren.

Människohandel är fortsatt ett allvarligt problem i EU, trots de framsteg som har gjorts på senare år. Mellan 2017 och 2018 fanns det mer än 14 000 registrerade offer för människohandel i EU, och människohandlarnas vinster beräknas uppgå till svindlande summor varje år. Offren är främst kvinnor och flickor, som utsätts för sexuellt utnyttjande.

Strategin har tagits fram mot bakgrund av att efterfrågan på utnyttjande väntas fortsätta. Pandemin skapar sannolikt förutsättningar för fortsatt utnyttjande och människohandlarna flyttar sin verksamhet till nätet i än större utsträckning.

Strategin omfattar åtgärder som kommer att hjälpa EU och EU-länderna att fortsätta stärka sitt arbete mot människohandeln. Den bygger på EU:s övergripande rättsliga och politiska ram för arbetet mot människohandel, vilken grundas på direktivet mot människohandel. EU-kommissionen kommer att fortsätta stödja EU-länderna i deras genomförande av direktivet och vid behov föreslå ändringar för att säkerställa att det är ändamålsenligt.

EU-kommissionen strävar efter att minska den efterfrågan som driver människohandeln. Kommissionen kommer bland annat att bedöma möjligheten att införa minimiregler på EU-nivå för att kriminalisera användningen av tjänster som innebär exploatering av offer för människohandel. Dessutom kommer kommissionen tillsammans med nationella myndigheter och civilsamhällets organisationer också att anordna en förebyggande kampanj mot människohandel.

En av tyngdpunkterna i strategin ligger på att krossa människohandlarnas affärsmodell, både online och offline. EU-kommissionen kommer att föra en dialog med internet- och teknikföretag för att minska användningen av onlineplattformar för rekrytering och utnyttjande av offer för människohandel.

Att skydda, stödja och stärka offren – framför allt kvinnor och barn – står i centrum av strategin. Den ska göra det möjligt att snabbare identifiera offren för människohandel och slussa dem vidare för fortsatt hjälp och skydd, öka satsningen på program för att stärka offren och främja återintegreringen.

Hälften av de offer som identifieras i EU är inte EU-medborgare och därför är samarbetet med internationella partner avgörande för bekämpandet av människohandel. EU kommer att använda en rad utrikespolitiska instrument och operativt samarbete för att bidra till kampen mot människohandel i ursprungs- och transitländer.

Eftersom människohandel ofta drivs av organiserade kriminella grupper är strategin för att bekämpa människohandel nära förbunden med EU:s strategi mot organiserad brottslighet, som också läggs fram i dag. Att skydda samhället mot organiserad brottslighet, och i synnerhet att bekämpa människohandel, är en prioritering i EU:s strategi för en säkerhetsunion.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1663

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
14 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland