Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel6 oktober 2020Representationen i Finland

Kommissionen fastställer reformprioriteringar för länder som vill ansluta sig till EU

I dag antar kommissionen sitt meddelande om EU:s utvidgningspolitik och 2020 års utvidgningspaket. Detta omfattar årsrapporterna om genomförandet av grundläggande reformer på västra Balkan och i Turkiet. Rapporterna omfattar tydligare och mer exakta...

EU:s nuvarande utvidgningsagenda omfattar partnerna på västra Balkan samt Turkiet.

Anslutningsförhandlingar har inletts med Montenegro (2012), Serbien (2014) och Turkiet (2005). I mars 2020 enades medlemsländerna om att inleda anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien. Bosnien och Hercegovina (ansökan om medlemskap i EU överlämnades i februari 2016) och Kosovo (stabiliserings- och associeringsavtalet trädde i kraft i april 2016) är potentiella kandidatländer.

EU-anslutningsprocessen fortsätter att bygga på fastställda kriterier, rättvisa och stränga villkor samt principen om egna meriter. För att bli medlemmar i EU måste länderna genomföra komplicerade reformer i ett besvärligt klimat.

För att processen ska gå framåt måste anslutningskandidaterna prioritera att snabbare uppnå konkreta och varaktiga resultat på viktiga områden: rättsstatsprincipen, reformer av rättsväsendet, bekämpning av korruption och organiserad brottslighet, säkerhet, grundläggande rättigheter, fungerande demokratiska institutioner, reformer av offentlig förvaltning, samt ekonomisk utveckling och konkurrenskraft.

Enligt rapporten om västra Balkan är trovärdiga framsteg när det gäller rättsstatsprincipen fortfarande en betydande utmaning – som ofta hänger samman med bristande politisk vilja.

Den långsamma takten inom domstolsväsendet kvarstår i hela västra Balkan så länge det saknas ett verkligt åtagande att säkra oberoende domstolar.

Takten i korruptionsbekämpningen har avtagit och i de flesta länderna på västra Balkan är resultaten långt ifrån tillräckliga för att uppfylla kraven för EU-medlemskap. Minst framsteg förra året gjordes i fråga om yttrandefrihet och mediepluralism.

I rapporten om Turkiet fastslås att landet fortfarande är en viktig partner för EU. Turkiet har dock fortsatt att avlägsna sig från EU och har hamnat på efterkälken, särskilt när det gäller demokrati, rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter och rättsväsendets oberoende.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1816

I dag antar kommissionen även en omfattande ekonomi- och investeringsplan för västra Balkan. Planen omfattar ett betydande investeringsprogram som ska tillföra regionen finansiering om nio miljarder euro. Planen syftar till att främja en långsiktig ekonomisk återhämtning i regionen samt regional integration och konvergens med EU. Den syftar även till att stödja en grön och digital omställning.

Läs mer i det utförligare meddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1811

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
6 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland