Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 november 2020Representationen i Finland

Kommissionen: Stöd till en varaktig och inkluderande återhämtning i ett läge med stor osäkerhet

I dag lägger EU-kommissionen fram Europeiska planeringsterminens så kallade höstpaket, som omfattar yttranden om euroländernas budgetförslag för 2021 och rekommendationen om den ekonomiska politiken i euroområdet. Kommissionen anser att Finlands...

Till grund för dagens paket ligger den ekonomiska höstprognosen 2020, som tagits fram mot bakgrund av stor osäkerhet. Enligt höstprognosen kommer den ekonomiska chock som coronapandemin har orsakat att leda till att den ekonomiska aktiviteten i euroområdet och i EU fortfarande kommer att vara lägre än före pandemin också 2022.

Yttrandena om utkasten till budgetplaner för 2021 tar hänsyn till den pågående folkhälsokrisen, den höga graden av osäkerhet och den djupa konjunkturnedgång som coronapandemin har lett till.

Med tanke på att stabilitets- och tillväxtpaktens allmänna undantagsklausul har aktiverats var de finanspolitiska rekommendationer som rådet utfärdade i juli 2020 av ett kvalitativt slag.

I dagens yttranden granskas därför särskilt om de planerade stödjande budgetåtgärderna för 2021 är tillfälliga och, om de inte är det, om några kompenserande åtgärder har planerats.

Kommissionen anser att alla budgetplaner – inbegripet Finlands plan – överlag ligger i linje med rådets rekommendationer från den 20 juli 2020.

I kommissionens yttrande om Finland fastslås det att de flesta åtgärder i landets budgetplan stöder den ekonomiska verksamheten i ett läge med stor osäkerhet.

När den ekonomiska situationen så tillåter bör Finland föra en finanspolitik vars mål är att nå en försiktig statsfinansiell ställning på medellång sikt.

Vissa åtgärder i Frankrikes, Italiens, Litauens och Slovakiens utkast till budgetplaner verkar inte vara tillfälliga eller matchas av kompenserande åtgärder. Litauen har lämnat in ett budgetförslag som bygger på ett scenario med oförändrad politik och har uppmanats att lämna in ett uppdaterat förslag.

Eftersom Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal och Spanien redan före pandemin hade en hög statsskuld och stora utmaningar i fråga om hållbarheten på medellång sikt är det viktigt att se till att den finanspolitiska hållbarheten på medellång sikt bevaras när länderna vidtar stödjande budgetåtgärder.

Rumänien omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott sedan april 2020, eftersom landet överskred fördragets tröskelvärde för underskottet 2019. Mot bakgrund av den fortsatta stora osäkerheten på grund av coronapandemin anser kommissionen att inga ytterligare steg ska tas just nu i förfarandet om alltför stora underskott i fråga om Rumänien. Kommissionen ska utvärdera landets budgetläge igen under våren 2021.

Rekommendationen om den ekonomiska politiken i euroområdet innehåller skräddarsydda råd till euroländerna om frågor som gäller hur euroområdet fungerar som helhet. I år ger rekommendationen vägledning om vad euroländerna bör prioritera i sina återhämtnings- och resiliensplaner.

Euroländerna uppmanas att se till att deras finanspolitik är fortsatt stödjande under 2021. Dessutom bör de lägga om finanspolitiken så att de kan nå en försiktig statsfinansiell ställning på medellång sikt när smittspridningen och de ekonomiska förhållandena tillåter detta.

Medlemsländerna uppmuntras därutöver att stärka sina institutionella ramar och införa prioriterade reformer och investeringar som kan göra euroområdet och dess medlemmar mer hållbara och resilienta. Reformerna och investeringarna bör skapa rätt förutsättningar för en ekonomisk återhämtning som är förenlig med den gröna och den digitala omställningen.

Enligt rekommendationen bör den ekonomiska och monetära unionen dessutom fullbordas och eurons internationella roll stärkas.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2105

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland