Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké9 december 2021Representationen i FinlandLästid: 3 min

EU-kommissionen: Bättre villkor för plattformsarbete

Alustatyö

EU-kommissionen föreslår i dag en rad åtgärder som ska förbättra villkoren för plattformsarbete och stödja en hållbar tillväxt för digitala arbetsplattformar i EU.

De nya reglerna kommer att se till att personer som arbetar via digitala arbetsplattformar kan åtnjuta de arbetsrättigheter och sociala förmåner de har rätt till. Dessa personer kommer också att få ytterligare skydd när det gäller användningen av algoritmhantering (dvs. automatiserade system som stöder eller ersätter hanteringsfunktioner i arbetet).

Gemensamma EU-regler kommer att öka rättssäkerheten, så att digitala arbetsplattformar kan dra full nytta av den inre marknadens ekonomiska potential och lika villkor kan säkerställas.

Den digitala plattformsekonomin växer snabbt. I dag arbetar över 28 miljoner människor i EU via digitala arbetsplattformar. År 2025 förväntas detta antal ha stigit till 43 miljoner. De allra flesta av dessa personer är faktiska egenföretagare, men 5,5 miljoner uppskattas vara felaktigt bedömda som egenföretagare.

Mellan 2016 och 2020 ökade intäkterna i plattformsekonomin femfaldigt, från uppskattningsvis 3 miljarder euro till cirka 14 miljarder euro.

Som en del av dagens paket lägger kommissionen fram följande:

  • Ett meddelande om EU:s strategi och åtgärder för plattformsarbete. Dessa kompletteras med insatser som nationella myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer bör utföra själva. Meddelandet lägger också grunden för framtida globala standarder om plattformsarbete av hög kvalitet.
  • Ett förslag till ett direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete. Förslaget innehåller åtgärder för att korrekt fastställa yrkesställningen för personer som arbetar via digitala arbetsplattformar och nya rättigheter för både anställda och egenföretagare när det gäller algoritmhantering.
  • Ett utkast till riktlinjer som klargör hur EU:s konkurrensrätt är tillämplig på kollektivavtal för egenföretagare utan anställda som vill förbättra sina arbetsvillkor. Detta omfattar de som arbetar via digitala arbetsplattformar.

Syftet med det föreslagna direktivet är att personer som arbetar via digitala arbetsplattformar ska få en rättslig yrkesställning som motsvarar deras faktiska arbetsformer. Direktivet innehåller en förteckning över kontrollkriterier för att fastställa om plattformen är en arbetsgivare. Om plattformen uppfyller minst två av kriterierna ska den i lagens ögon anses vara en arbetsgivare.

Personer som arbetar via plattformar kommer på så sätt att kunna åtnjuta de arbetsrättigheter och sociala rättigheter som följer av ställningen som anställd. För de som bedöms vara anställda innebär detta rätt till minimilön (om en sådan finns), kollektiva förhandlingar, reglering av arbetstid och hälsoskydd, rätt till betald semester och bättre skydd mot arbetsolyckor, arbetslöshets- och sjukpenningsförmåner och avgiftsfinansierad ålderspension.

Plattformarna kommer att ha rätt att bestrida eller motbevisa denna bedömning, och de måste då styrka att inget anställningsförhållande föreligger.

De tydliga kriterier som kommissionen föreslår kommer att öka rättssäkerheten, minska rättegångskostnaderna och underlätta affärsplaneringen för plattformarna.

I dag inleder kommissionen också ett offentligt samråd om utkastet till riktlinjer om hur EU:s konkurrensrätt är tillämplig på kollektivavtal för egenföretagare utan anställda, dvs. personer som arbetar helt själva. Syftet med utkastet till riktlinjer är att skapa rättssäkerhet.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6605   

      

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
9 december 2021
Upphovsman
Representationen i Finland