Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 oktober 2021Representationen i Finland

Kommissionen återupptar översynen av EU:s system för ekonomisk styrning

EU-kommissionen antar i dag ett meddelande där man redogör för de nya förutsättningarna för ekonomisk styrning efter coronakrisen. Därigenom inleds den offentliga debatten om översynen av EU:s ram för ekonomisk styrning pånytt. Dagens meddelande...

En debatt om EU:s ekonomiska styrning inleddes redan i februari 2020, men kommissionen var tvungen att avbryta den för att i stället fokusera på de ekonomiska och sociala konsekvenserna av coronapandemin.

– Europa seglar nu in i lugnare vatten efter den turbulenta tiden under pandemin, säger Valdis Dombrovskis, EU-kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor. Tack vare våra samordnade och beslutsamma åtgärder överträffar tillväxten nu förväntningarna. Men krisen har också tydliggjort vissa utmaningar: större underskott och skuldsättning, ökade klyftor och ojämlikheter samt ett behov av mer investeringar. Vi behöver regler för ekonomisk styrning för att på allvar ta itu med dessa utmaningar. I dag inleder vi därför en offentlig debatt. Vi vill ta del av åsikter och idéer och skapa samförstånd och egenansvar för en effektiv ekonomisk övervakning. På detta sätt kan vi göra våra samhällen och ekonomier mer hållbara, rättvisa och konkurrenskraftiga – och väl förberedda inför framtida utmaningar.

– Efter att förra året ha drabbats av en chock utan motstycke håller Europas ekonomi på att återhämta sig starkt, konstaterar Paolo Gentiloni, EU-kommissionär med ansvar för ekonomi. Nu måste vi se till att vår framtida tillväxt är både långsiktig och hållbar. Vi återupptar denna översyn av vår ekonomiska styrning mot bakgrund av enorma investeringsbehov, i takt med att klimatkrisen blir mer akut för varje år som går. Samtidigt har det kraftfulla finanspolitiska stödet under pandemin lett till högre skuldnivåer. Dessa utmaningar gör det ännu viktigare att ha ett öppet och effektivt finanspolitisk system. Att uppnå detta är vårt gemensamma ansvar och avgörande för EU:s framtid.

Den återupptagna offentliga debatten kommer att bygga både på EU-kommissionens bedömning från februari 2020 av systemet för ekonomisk övervakning, och på lärdomarna från coronakrisen som beskrivs i dagens meddelande. EU-kommissionen uppmanar alla berörda aktörer att delta i debatten, så att man tillsammans kan nå en samsyn om hur systemet för ekonomisk styrning ska se ut i framtiden. Det är nödvändigt med ett system som fullt ut kan fungera som stöd för medlemsländerna i deras arbete med att möta de ekonomiska och sociala konsekvenserna av coronapandemin och EU:s mest akuta utmaningar.

Under det första kvartalet 2022 kommer EU-kommissionen att ge finanspolitisk vägledning för den följande perioden, för att underlätta samordningen av finanspolitiken och utarbetandet av medlemsländernas stabilitets- och konvergensprogram. Vägledningen kommer att återspegla den globala ekonomiska situationen, den specifika situationen i varje medlemsland och diskussionen om ramen för ekonomisk styrning. EU-kommissionen kommer att redogöra för möjliga ändringar av ramen för ekonomisk styrning, så att ett brett samförstånd om vägen framåt kan uppnås i god tid före 2023.

Nya förhållanden efter coronapandemin

Sedan starten har EU:s ram för ekonomisk styrning gett EU-länderna vägledning för att hjälpa dem att uppnå sina ekonomiska och finanspolitiska mål, samordna sin ekonomiska politik, åtgärda makroekonomiska obalanser och säkerställa sunda offentliga finanser. Systemet har utvecklats med tiden, och ändringar – såsom de båda lagstiftningspaketen ”sexpack” och ”tvåpack” – har gjorts för att möta nya ekonomiska utmaningar.

Trots denna utveckling finns det fortfarande vissa svagheter som det finanspolitiska ramverket inte på ett effektivt sätt har åtgärdat. Det har också blivit alltmer komplext. Dessutom har det ekonomiska sammanhanget förändrats avsevärt sedan reglerna infördes.

Allt detta, liksom andra aspekter, var kända redan i februari 2020 när kommissionen lade fram sitt meddelande om översynen av EU:s ekonomiska styrning. Översynens huvudsakliga slutsatser är fortfarande giltiga och relevanta, men de allvarliga effekterna av coronakrisen gör det ännu tydligare att systemet står inför stora utmaningar och att dessa utmaningar har blivit ännu mer akuta.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_5321

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia.siitonen@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
19 oktober 2021
Upphovsman
Representationen i Finland