Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel24 juni 2020Representationen i Finland

EU-kommissionen vill stärka brottsoffers rättigheter

EU-kommissionen lade i dag fram den första EU-strategin någonsin om brottsoffers rättigheter. Syftet är att se till att alla brottsoffer kan utöva sina rättigheter fullt ut oavsett var i EU brottet begicks.

Miljontals människor i EU faller offer för brott varje år. Under 2017 utsattes cirka 15 miljoner människor för grova brott som dödligt våld, sexuell exploatering av barn eller kidnappning.

Förekomsten av könsrelaterat våld i EU är alarmerande: var tredje kvinna (33 %) över 15 år har varit utsatt för fysiskt och/eller sexuellt våld.

Bara omkring en tredjedel av de kvinnor som utsätts för fysiska eller sexuella övergrepp – i de flesta fall av sin partner eller en nära släkting – kontaktar myndigheterna.

I samband med nedstängningen av samhället under covid-19-pandemin ökade förekomsten av våld i hemmet, sexuella övergrepp mot barn och it-brottslighet, och också rasistiska och främlingsfientliga hatbrott.

EU har regler som ska trygga offrens rättigheter, men de utnyttjas ännu inte fullt ut. Detta beror till största delen på ett ofullständigt införlivande och/eller felaktigt genomförande av EU-reglerna i de nationella rättsordningarna.

Den nya strategin fastställer en rad åtgärder med fokus på följande fem prioriterade områden för att stärka brottsoffrens ställning.

Syftet med åtgärderna är för det första att underlätta för offren att anmäla brott, begära ersättning och i slutändan återhämta sig från konsekvenserna av brottet, och för det andra att arbeta tillsammans med alla relevanta aktörer för att främja brottsoffers rättigheter.

Kommissionen planerar att ytterligare stärka brottsofferskyddet genom att införa miniminormer för fysiskt skydd av brottsoffer. EU-länderna bör inrätta specialiserade stödtjänster för de mest sårbara offren, till exempel barnhus, familjehus och säkra boenden för hbti+-personer.

För att förbättra kommunikationen kommer kommissionen bl.a. att inleda en EU-kampanj för upplysning om brottsoffers rättigheter och ytterligare stöd till skydd av brottsoffer med särskilda behov.

För att underlätta möjligheten att få ersättning kommer kommissionen att övervaka och utvärdera EU-lagstiftningen om ersättning och om så behövs att föreslå åtgärder för att komplettera denna ramlagstiftning senast 2022.

För att öka samordningen och samarbetet mellan olika aktörer kommer kommissionen att skapa en plattform för brottsoffers rättigheter.

EU kommer också att fortsätta att samarbeta med och inom FN och Europarådet för att främja brottsoffrens rättigheter i partnerländer och för att utbyta bästa praxis.

Genomförandet av den nya strategin kommer att övervakas kontinuerligt, bland annat genom regelbundna möten på plattformen för brottsoffers rättigheter för att få uppdateringar om åtgärder inom de olika aktörernas ansvarsområden.

Kommissionen kommer dessutom att se över strategins åtgärder efter halva tiden och uppdatera den vid behov.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1168

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
24 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland