Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel7 oktober 2020Representationen i Finland

Kommissionen lägger fram ny plan till stöd för romerna

I dag antar EU-kommissionen en ny tioårsplan för romer bosatta i EU, och lägger även fram ett förslag till rådets rekommendation, för att stödja romer i EU. Arbetet ska inriktas på sju nyckelområden: jämlikhet, inkludering, delaktighet, utbildning...

Även om det har skett vissa förbättringar inom EU, främst på utbildningsområdet, är det fortfarande långt kvar till målet om verklig jämlikhet för romer. Marginaliseringen kvarstår och många romer utsätts fortfarande för omfattande diskriminering i sin vardag.

Målet är full jämlikhet, men kommissionen föreslår minimimål för 2030 som tar avstamp i de framsteg som gjorts under den tidigare ramen för romer.

Ett av minimimålen är att minska andelen romer som utsätts för diskriminering med minst hälften.

Andra minimimål är att minska fattigdomsklyftan mellan romer och majoritetsbefolkningen med minst hälften, och att minska skillnaderna när det gäller deltagande i förskoleverksamhet och barnomsorg. Dessutom vill kommissionen minska sysselsättningsskillnaderna mellan romer och majoritetsbefolkningen och sysselsättningsskillnaden mellan kvinnor och män bland romer med minst hälften.

Förutom att föreslå att nationella strategier för romer ska antas senast 2021, ger kommissionen medlemsländerna vägledning om hur de kan påskynda framstegen mot romers jämlikhet, inkludering och delaktighet.

Kommissionens råd och åtgärder handlar om alltifrån att utveckla stödsystem för romer som utsatts för diskriminering till informationskampanjer i skolor, främjande av ekonomikunskaper, anställning av romer vid offentliga institutioner och en förbättring av romska kvinnors tillgång till bland annat läkarkontroller.

Kommissionen uppmanar medlemsländerna att senast i september 2021 lägga fram sina nationella strategier och rapportera om genomförandet vartannat år.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1813

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
7 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland