Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké15 december 2021Representationen i Finland

Kommissionen föreslår en ny EU-ram för att fasa ut fossila bränslen från gasmarknaderna, främja vätgas och minska metanutsläppen

Ympäristö ja ilmasto

EU-kommissionen antar i dag ett paket med lagstiftningsförslag för att fasa ut fossila bränslen från EU:s gasmarknad genom att underlätta användningen av förnybara och koldioxidsnåla gaser, inklusive vätgas. Dagens paket ska även säkerställa energitrygghet för alla invånare i Europa. Dessutom följer kommissionen upp EU:s metanstrategi och sina internationella åtaganden, och lägger fram förslag för att minska energisektorns metanutsläpp i Europa och den globala leveranskedjan.

EU måste fasa ut fossila bränslen från energiproduktionen för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 och bli klimatneutralt senast 2050. De förslag som EU-kommissionen presenterar i dag kommer att bidra till att uppnå dessa mål.

Kommissionens förslag (till förordning respektive direktiv) skapar förutsättningar för en övergång från naturgas till förnybar och koldioxidsnål gas, särskilt biometan och vätgas, och stärker gassystemets resiliens. Ett av huvudsyftena är att skapa en marknad för vätgas och rätt förutsättningar för investeringar samt att möjliggöra utveckling av särskild infrastruktur.

De nya reglerna kommer att göra det lättare att använda det befintliga gasnätet för förnybara och koldioxidsnåla gaser genom avskaffade tariffer för gränsöverskridande sammanlänkningar eller sänkta tariffer för inmatningspunkter.

Hantering av metanutsläpp

Parallellt kommer EU-kommissionen i ett förslag till EU-lagstiftning om minskning av energisektorns metanutsläpp – det första i sitt slag – att kräva att olje-, gas- och kolsektorerna mäter, rapporterar och verifierar sina metanutsläpp. Dessutom föreslår EU-kommissionen strikta regler för detektering och reparation av metanläckage och för begränsning av ventilering och fackling.

EU-kommissionen presenterar också globala övervakningsverktyg som säkerställer insyn i metanutsläppen till följd av import av olja, gas och kol till EU, vilket gör det möjligt för kommissionen att överväga ytterligare åtgärder i framtiden.

Direktivet om byggnaders energiprestanda

I dag föreslår EU-kommissionen även att direktivet om byggnaders energiprestanda ska uppdateras för att anpassa reglerna med den europeiska gröna given och fasa ut fossila bränslen från EU:s byggnadsbestånd senast 2050.

Enligt kommissionens förslag måste alla nya byggnader vara utsläppsfria senast 2030. För att påskynda utvecklingen i den offentliga sektorn föreslår kommissionen att alla nya offentliga byggnader bör vara utsläppsfria senast 2027.

Detta förslag kommer att underlätta renoveringen av hem, skolor, sjukhus, kontorsbyggnader och andra byggnader i hela EU och minska utsläppen av växthusgaser. Förslaget kommer även att leda till lägre elräkningar och en ökad livskvalitet för miljontals européer.

Uppdateringen av direktivet om byggnaders energiprestanda kommer att omvandla kommissionens initiativ ”renoveringsvågen” till handling.

Hållbara koldioxidcykler

I dag antar EU-kommissionen även ett meddelande om hållbara koldioxidcykler, där det beskrivs hur man kan öka upptag av koldioxid från atmosfären.

I meddelandet fastställs åtgärder på kort och medellång sikt för att stödja kolinlagrande jordbruk och utvidga denna gröna affärsmodell. Syftet är att bättre belöna markförvaltare som binder koldioxid och skyddar den biologiska mångfalden. Fram till 2030 bör initiativ för kolinlagrande jordbruk bidra med 42 miljoner ton koldioxidlagring till Europas naturliga kolsänkor.

För att balansera effekterna av våra koldioxidutsläpp måste EU drastiskt minska sitt beroende av fossilt kol, utöka kolinlagrande jordbruk för att lagra mer koldioxid i naturen och lyfta fram industriella lösningar för att på ett hållbart och verifierbart sätt avlägsna och återvinna koldioxid.

 

Läs mer i de utförligare pressmeddelandena, som tills vidare endast finns på engelska:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6682

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6683

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6687

     

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
15 december 2021
Upphovsman
Representationen i Finland