Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote25. tammikuuta 2023Suomen-edustusto

Komissio esittää konkreettisia toimia vahvistaakseen työmarkkinaosapuolten osallistumista jäsenmaiden ja EU:n tasolla

Social Dialogue Initiative

Komissio esittää tänään aloitteen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamiseksi ja edistämiseksi konkreettisilla toimilla jäsenmaiden ja EU:n tasolla. Aloitteen ansiosta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua voidaan mukauttaa muuttuvaan työelämään ja työmarkkinoiden uusiin suuntauksiin, jollaisia ovat siirtyminen digitaaliseen ja ilmastoneutraaliin talouteen ja uusien työmuotojen syntyminen.

Työnantajia ja työntekijöitä edustavien järjestöjen (työmarkkinaosapuolten) vuoropuhelu ja työehtosopimusneuvottelut ovat ratkaisevassa asemassa myös sopeuduttaessa muuttuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin ja pyrittäessä tuottavuuden kasvuun, jotka ovat välttämättömiä eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kaikella tällä autetaan varmistamaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja demokratia työelämässä sekä lisäämään Euroopan vaurautta ja selviytymiskykyä.

Työmarkkinaosapuolilla on merkittävä rooli myös kriisi- tai muutosaikoina. Esimerkiksi covid-19-pandemian aikana niiden avulla kyettiin nopeasti järjestämään työterveys- ja työturvallisuustoimenpiteitä sekä työajan lyhentämisjärjestelyjä. Työmarkkinaosapuolet auttavat myös löytämään tasapainoisia ratkaisuja työmarkkinoiden mukauttamiseksi digitaaliaikaan. Työnantajien ja työntekijöiden tiivis yhteistyö on merkityksellistä myös siksi, että sen avulla voidaan varmistaa teollisen tuotantotoiminnan tehokas organisointi ja antaa työvoimalle vihreät ja digitaaliset taidot.

Työmarkkinaosapuolten osallistumisen aste ja laatu kuitenkin vaihtelevat huomattavasti maittain. Ammattiliittoihin ja työehtosopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus on samalla supistumassa jäsenmaissa (EU:n keskiarvo oli noin 66 prosenttia vuonna 2000 ja noin 56 prosenttia vuonna 2019). Myös uudemmat työmuodot, kuten alustatyö, ja tietyt ryhmät, kuten nuoret, ovat epätodennäköisemmin edustettuina, ja joillakin aloilla, kuten hoito- ja hoivatyössä, työehtosopimusneuvottelut puuttuvat lähes kokonaan.

Komissio ehdottaa neuvoston suositusta, jossa esitetään, miten EU-maat voivat edelleen vahvistaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja kansallisella tasolla. Komissio esittää myös tiedonannon työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamisesta ja edistämisestä EU:n tasolla. Työmarkkinaosapuolet osallistuivat tiiviisti näiden aloitteiden valmisteluun.

Mahdollistetaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun onnistuminen kansallisella tasolla

Komission ehdotuksessa neuvoston suositukseksi suositellaan, että jäsenmaat

  • varmistavat työmarkkinaosapuolten kuulemisen talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa kansallisia käytäntöjä noudattaen.
  • kannustavat työmarkkinaosapuolia tarkastelemaan uusia työmuotoja ja epätyypillisiä työsuhteita sekä tiedottamaan laajasti työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun hyödyistä ja mahdollisesti käyttöön otetuista työehtosopimuksista.
  • mahdollistavat työntekijä- ja työnantajajärjestöjen valmiuksien lisäämisen esimerkiksi varmistamalla, että niillä on mahdollisuus saada asiaankuuluvaa tietoa ja että kansalliset hallitukset tukevat niitä.

Ehdotetussa neuvoston suosituksessa kunnioitetaan täysin kansallisia perinteitä ja työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta. Sen avulla jäsenmaat voivat määritellä, miten nämä tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa ottaen huomioon kunkin maan erityisolosuhteet.

Edistetään työmarkkinaosapuolten osallistumista EU:n tasolla

Jotta voidaan edelleen edistää työmarkkinaosapuolten roolia EU:n päätöksenteossa ja vahvistaa alakohtaista työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua EU:n tasolla, komissio ehdottaa toimenpiteitä, joilla

  • vahvistetaan alakohtaista Euroopan tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua nykyaikaistamalla sen kehystä tiiviissä yhteistyössä EU:n tason työmarkkinaosapuolten kanssa, mahdollisesti tarkistamalla nykyisiä sääntöjä.
  • tuetaan edelleen työmarkkinaosapuolten sopimuksia erityisesti hallinnollisen tuen ja oikeudellisen neuvonnan avulla.
  • vahvistetaan työmarkkinaosapuolten osallistumista EU:n päätöksentekoon esimerkiksi keräämällä eri alojen Euroopan tason työmarkkinaosapuolten näkemyksiä EU:n poliittisista painopisteistä ennen komission työohjelman laatimista.
  • tehostetaan EU:n teknistä ja taloudellista tukea työmarkkinaosapuolille. Komissio perustaa yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa esimerkiksi tutkimusverkoston, jonka tehtävänä on seurata ja edistää EU:n tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua.

Lisäksi komissio kehottaa työmarkkinaosapuolia neuvottelemaan ja tekemään enemmän sopimuksia ja parantamaan jäsenyyttä ja edustavuutta sekä ammattiliitoissa että työnantajajärjestöissä.

Komissio jatkaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistämistä myös kansainvälisellä tasolla säännöllisen yhteistyön puitteissa Kansainvälisen työjärjestön (ILO), Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja muiden järjestöjen kanssa. Komissio kannustaa jäsenmaita jatkamaan ILO:n yleissopimusten ratifiointia ja tehokasta täytäntöönpanoa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_290

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
25. tammikuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto