Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 maj 2021Representationen i Finland

Kommissionen lägger fram en global strategi för samarbete inom forskning och innovation

I dag antar EU-kommissionen ett meddelande om sin globala strategi för forskning och innovation, ”EU:s syn på internationellt samarbete i en föränderlig värld”. Genom strategin vill EU inta en ledande roll när det gäller att stödja internationella...

Den nya strategin bygger på två huvudmål som kompletterar varandra. För det första syftar den till en i grund och botten öppen forsknings- och innovationsmiljö som grundar sig på regler och värderingar. På detta sätt ska man hjälpa forskare och innovatörer världen över att samarbeta i multilaterala partnerskap och hitta lösningar på globala utmaningar.

För det andra är syftet med strategin att sörja för ömsesidighet och lika villkor i det internationella samarbetet inom forskning och innovation. EU:s internationella insatser för att bekämpa coronapandemin, bland annat genom multilaterala plattformar och Horisont 2020-projekt, har visat hur vi kan maximera tillgången till vetenskaplig kunskap och internationella värdekedjor när vi förenar våra krafter.

För att uppnå sina mål kommer EU att vidta flera åtgärder. Till exempel kommer EU att stödja forskare och deras organisationer för att påskynda en hållbar och inkluderande utveckling i låg- och medelinkomstländer. Detta inbegriper bland annat ett ambitiöst Afrika-initiativ inom ramen för Horisont Europa för att stärka samarbetet med afrikanska länder.

Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation för 2021–2027, kommer att vara ett viktigt instrument när strategin ska genomföras.

Nära samordning och samarbete mellan EU och dess medlemsländer blir avgörande för att strategin ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Kommissionen kommer att främja initiativ som bygger på en Team Europe-strategi, med samordnade insatser från EU, medlemsländerna och de europeiska finansieringsinstitutionerna.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2465

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
piia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (piia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 maj 2021
Upphovsman
Representationen i Finland