Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké23 mars 2022Representationen i Finland

Kommissionen främjar den globala livsmedelsförsörjningen och stöder jordbrukarna och konsumenterna i EU

Peltomaisema

I dag lägger EU-kommissionen fram olika åtgärder på kort och medellång sikt för att förbättra den globala livsmedelsförsörjningen och stödja EU:s jordbrukare och konsumenter. Åtgärderna vidtas mot bakgrund av stigande livsmedelspriser och produktionskostnader, till exempel för energi och gödselmedel.

De stigande globala råvarupriserna, som påskyndats ytterligare av Rysslands invasion av Ukraina, visar än en gång på behovet att göra EU:s jordbruk och livsmedelskedjor mer motståndskraftiga och hållbara, i linje med från jord till bord-strategin.

Kommissionen är fast besluten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att EU, som nettoexportör av livsmedel och ledande producent av jordbruksbaserade livsmedel, bidrar till den globala livsmedelsförsörjningen. Det gäller särskilt i Ukraina, Nordafrika och Mellanöstern, som till stor del är beroende av spannmålsimport, och i Asien och Afrika söder om Sahara. EU är ledande när det gäller att tillhandahålla humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd avseende livsmedel och livsmedelssystem.

Livsmedelstillgängligheten står för tillfället inte på spel i EU, eftersom vår världsdel i stor utsträckning är självförsörjande vad gäller många jordbruksprodukter.

EU:s jordbrukssektor är dock nettoimportör av särskilda produkter, till exempel foderprotein. Denna sårbarhet, i kombination med höga produktionskostnader, för bland annat gödselmedel och fossil energi, leder till produktionsutmaningar för jordbrukare. Det riskerar i sin tur att leda till ökade livsmedelspriser.

Ett EU-nödhjälpsprogram på 330 miljoner euro till Ukraina ska bidra till att säkra tillgången till basvaror och grundläggande tjänster samt skydda befolkningen i landet. Syftet med programmet är att bidra till att mildra den ukrainska befolkningens lidande genom att skydda dem samt säkra tillgången till basvaror och grundläggande tjänster.

Stöd till EU:s jordbrukare och konsumenter

EU:s jordbrukssektor behöver allt vårt stöd för att kunna uppfylla sin roll som en global livsmedelsleverantör som fortsätter att engagera sig fullt ut i den gröna omställningen.

Därför har kommissionen i dag antagit följande åtgärder:

  • Ett stödpaket på 500 miljoner euro (däribland användning av krisreserven) för att stödja de producenter som påverkas mest av de allvarliga konsekvenserna av kriget i Ukraina. Därigenom kan medlemsländerna tillhandahålla ytterligare ekonomiskt stöd till jordbrukare för att bidra till den globala livsmedelsförsörjningen eller för att hantera marknadsstörningar på grund av ökade produktionskostnader eller handelsbegränsningar. Stöd till jordbrukare som arbetar utifrån hållbara metoder bör prioriteras.

 

  • Fler förskott för direktstöd samt åtgärder för landsbygdsutveckling med avseende på djurhållning och jordbruksarealer till jordbrukare från och med den 16 oktober 2022.

 

  • Säkerhetsåtgärder för marknaden för att stödja grisköttsmarknaden mot bakgrund av den särskilt svåra situationen inom sektorn.

 

  • Ett särskilt och tillfälligt undantag för att tillåta produktion av alla slags grödor till livsmedel eller foder på mark i träda, samtidigt som miljöanpassningsstödet till jordbrukarna inte minskas.

 

  • Särskild tillfällig flexibilitet för befintliga importkrav på djurfoder kommer att bidra till minskat tryck på fodermarknaden.

Kommissionen har föreslagit en ny, fristående tillfällig krisram som även omfattar jordbrukare, gödselmedelstillverkare och fiskerisektorn. Detta möjliggör statligt stöd till jordbrukare som påverkas av en betydande ökning av produktionskostnaderna.

Priserna på och leveranserna av gödselmedel till jordbrukare kommer att övervakas för att se till att utsikterna för EU:s skördar inte äventyras.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1963   

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översikt

Publiceringsdatum
23 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland