Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel24 juni 2020Representationen i Finland

EU-kommissionen lade fram sitt förslag till EU:s budget för 2021

EU-kommissionen har i dag lagt fram sitt förslag till EU:s budget för 2021. Budgetens slutsumma är 166,7 miljarder euro. Budgeten kompletteras med stimulansfaciliteten Next Generation EU, som ska ge 211 miljarder euro i bidrag och upp till 133...

EU-kommissionen föreslår en budget på 166,7 miljarder euro för EU för nästa år.

Budgeten kommer att kompletteras med instrumentet Next Generation EU, som ska ge 211 miljarder euro i bidrag och upp till 133 miljarder euro i lån. Next Generation EU är ett tillfälligt stimulansarrangemang i syfte att mobilisera investeringar och få igång en ekonomisk återhämtning i EU.

I budeten beaktas också EU:s åtagande att investera i framtiden och göra Europa grönare, mer digitalt och mer motståndskraftigt.

När budgeten har antagits blir det den första budgeten i enlighet med den nya fleråriga budetramen för 2021–2027 och den första årliga budget som läggs fram av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

I budgetförslaget för 2021, som kompletteras av instrumentet Next Generation EU, styrs resurser dit där de har störst effekt.

Budgeten stöder de EU-prioriteringar som är viktiga för att säkra en hållbar återhämtning. Kommissionen föreslår i detta syfte att finansiering bl.a. styrs till olika program, t.ex. programmet för ett digitalt Europa, fonden för ett sammanlänkat Europa och programmet för den inre marknaden.

Dessutom kommer en stor del av resurserna att användas till prioriterade åtgärder definierade i instrumentet Next Generation EU, bl.a. ramprogrammet Horisont Europa och programmet InvestEU. En mer detaljerad förteckning över de program som finansieras finns i ett mer utförligt pressmeddelande som länken nedan leder till.

Budgetförslaget för 2021 är baserat på kommissionen förslag av den 27 maj 2020 till EU:s följande fleråriga budgetram.

Kommissionen kommer att anpassa sitt budgetförslag för 2021 så snart Europaparlamentet och rådet enats om en flerårig budgetram för 2021–2027 och om en återhämtningsplan.

EU:s budgetförslag för 2021 omfattar utgifter som ska finansieras inom ramen för instrumentet Next Generation EU genom upplåning på kapitalmarknaderna. Dessutom omfattar förslaget utgifter som ingår i taken i den fleråriga budgetramen och som täcks av anslag som finansieras med EU:s egna medel.

Vad gäller de sistnämnda utgifterna föreslås för vartdera programmet två summor, varav det ena gäller åtagandebemyndiganden och det andra betalningsbemyndiganden. Åtagandebemyndiganden motsvarar finansiering som kan avtalas under året, medan betalningsbemyndiganden motsvarar belopp som faktiskt betalas ut.

EU:s budgetförslag för 2021 omfattar totalt 166,6 miljarder euro i åtagandebemyndiganden, dvs. 9,7 % mindre än i budgeten för 2020, och 163,5 miljarder euro i betalningsbemyndiganden, vilket är 0,8 % mer än i budgeten för 2020.

Budgeten för 2021 är också den första budget som utarbetats efter Storbritanniens utträde ur EU och efter övergångsperiodens slut, och omfattar således 27 medlemsländer.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1171

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
24 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland