Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 juni 2020Representationen i Finland

Hållbar ekonomisk verksamhet får eget taxonomisystem i EU

EU-kommissionen välkomnade idag Europaparlamentets antagande av taxonomiförordningen. Det är fråga om en viktig rättsakt som kommer att bidra till den europeiska gröna given genom att öka privata investeringar i gröna och hållbara projekt.

Genom förordningen kommer ett klassificeringssystem för hållbar ekonomisk verksamhet att skapas – en ”grön lista” som är den första i sitt slag i hela världen.

Syftet är att ge investerarna ett gemensamt språk som de kan använda överallt när de investerar i projekt och ekonomiska verksamheter som har en betydande positiv inverkan på klimatet och miljön.

Genom att göra det möjligt för investerare att rikta om investeringarna mot mer hållbar teknik och mer hållbara företag kommer denna lagstiftning att vara avgörande för att EU ska bli klimatneutralt till 2050.

I enlighet med förordningen har EU-kommissionen idag också inlett en ansökningsomgång för att söka medlemmar till plattformen för hållbar finansiering.

Plattformen ska vara ett rådgivande organ bestående av experter från både privat och offentlig sektor. Den kommer att bistå EU-kommissionen vid utarbetandet av tekniska granskningskriterier, ge råd till EU-kommissionen om att utvidga taxonomin till att omfatta andra hållbarhetsmål, och ge råd om hållbar finansiering mer allmänt.

Ansökningsomgången till plattformen för hållbar finansiering kommer att vara öppen under fyra veckor. Sista ansökningsdag är den 16 juli 2020.

Efter dagens omröstning kommer taxonomiförordningen att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft i sin helhet.

Kommissionen kommer senare att anta delegerade akter med särskilda tekniska granskningskriterier för att komplettera principerna i förordningen, och fastställa vilka ekonomiska verksamheter som kan omfattas av varje miljömål.

Kriterierna för utsläppsminskning och klimatanpassning kommer att antas före utgången av detta år och kriterierna för de övriga fyra miljömålen senast i slutet av nästa år.

De övriga fyra miljömålen är hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, övergång till en cirkulär ekonomi, förebyggande och begränsning av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1112

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland