Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli21. huhtikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 5 min

Kestävä rahoitus ja EU:n luokitusjärjestelmä: komissio kanavoi varoja kestävään toimintaan

Euroopan komissio on hyväksynyt tänään toimenpidepaketin, jolla pyritään lisäämään kestäviin toimintoihin suunnattua rahoitusta kaikkialla Euroopan unionissa. Tänään esitettävien toimien myötä sijoittajat voivat suunnata investointejaan uudelleen...

Paketissa on useita osia.

EU:n ilmastoluokitusjärjestelmää koskevalla delegoidulla säädöksellä pyritään tukemaan kestäviä investointeja selventämällä, mitkä taloudelliset toiminnot edistävät EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista parhaiten. Komission jäsenten kollegio pääsi tänään poliittiseen yhteisymmärrykseen säädöksen tekstistä. Se hyväksytään virallisesti toukokuun lopussa, kun käännökset ovat saatavilla kaikilla EU:n kielillä.

Ehdotuksella yritysten kestävyysraportointia koskevaksi direktiiviksi tehostetaan yritysten tiedonsaantia kestävyydestä. Sen avulla yritysten kestävyysraportoinnista tehdään johdonmukaisempaa, jotta rahoitusalan yritykset, sijoittajat ja kansalaiset voivat saada vertailukelpoisia ja luotettavia kestävyystietoja.

Lisäksi luottamusvelvollisuuksia sekä sijoitus- ja vakuutusneuvontaa koskevilla kuudella delegoidulla muutossäädöksellä varmistetaan, että rahoitusalan yritykset, esimerkiksi rahoitusneuvojat, omaisuudenhoitajat ja vakuutuslaitokset, sisällyttävät kestävyyttä koskevat näkökohdat menettelyihinsä ja asiakkaille annettavaan sijoitusneuvontaan.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on Euroopan kasvustrategia, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä, tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä sekä suojella, säilyttää ja parantaa EU:n luonnonpääomaa ja biodiversiteettiä.

Yritykset tarvitsevat tätä varten kattavan kestävyyskehyksen liiketoimintamalliensa muuttamiseksi. Kaikilla tänään hyväksyttävän paketin osatekijöillä parannetaan kestävyyttä koskevien tietojen luotettavuutta ja vertailtavuutta, jotta voidaan varmistaa rahoituksen siirtymä ja estää viherpesu.

EU:n ilmastoluokitusjärjestelmää koskeva delegoitu säädös

EU:n luokitusjärjestelmä on vahva ja tieteeseen perustuva avoimuutta lisäävä väline yrityksiä ja sijoittajia varten. Sillä luodaan yhteiset määritelmät käytettäväksi investoitaessa hankkeisiin ja taloudelliseen toimintaan, joilla on merkittävä myönteinen vaikutus ilmastoon ja ympäristöön. Siinä myös asetetaan yrityksille ja rahoitusmarkkinoiden toimijoille tiedonantovelvoitteita.

Delegoidusta säädöksestä päästiin tänään kollegiossa poliittiseen yhteisymmärrykseen. Sillä otetaan käyttöön ensimmäiset tekniset arviointikriteerit, joiden avulla määritetään, mitkä toiminnot edistävät merkittävästi luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisten kahden ympäristötavoitteen saavuttamista. Nämä ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen[1] ja ilmastonmuutoksen hillintä[2]. Kriteerit perustuvat kestävää rahoitusta käsittelevän teknisen asiantuntijaryhmän tieteellisiin lausuntoihin. Niitä laadittaessa saatiin laajaa palautetta sidosryhmiltä ja käytiin keskusteluja Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Delegoitu säädös kattaisi noin 40 prosenttia pörssiyhtiöiden taloudellisesta toiminnasta aloilla, jotka aiheuttavat lähes 80 prosenttia suorista kasvihuonekaasupäästöistä Euroopassa. Se kattaa esimerkiksi energia-alan, metsätalouden, valmistusteollisuuden sekä liikenne- ja rakennusalan.

EU:n luokitusjärjestelmää koskeva delegoitu säädös kehittyy ja mukautuu jatkuvasti teknisen ja muun kehityksen mukaan. Arviointikriteereitä tarkistetaan säännöllisesti. Näin varmistetaan, että järjestelmän piiriin voidaan ajan mittaan ottaa uusia aloja ja toimia, esimerkiksi siirtymäkaudella toteutettavia ja muita mahdollistavia toimintoja.

Uusi yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi

Tänään esitetyllä ehdotuksella tarkistetaan ja vahvistetaan muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevassa direktiivissä käyttöön otettuja nykyisiä sääntöjä. Tarkoituksena on ottaa käyttöön säännöt, joilla kestävyysraportointi saatetaan vähitellen samaan asemaan taloudellisen raportoinnin kanssa. Direktiivillä EU:n kestävyysraportointia koskevat vaatimukset ulotetaan koskemaan kaikkia suuria yrityksiä ja pörssiyhtiöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa lähes 50 000 yrityksen on noudatettava EU:n yksityiskohtaisia kestävyysraportointistandardeja, kun nykyvaatimusten piirissä on 11 000 yritystä. Komissio ehdottaa, että suurille yrityksille kehitetään omat standardit ja pk-yrityksille erilliset, oikeasuhteiset standardit, joita listautumattomat pk-yritykset voivat käyttää vapaaehtoisesti.

Ehdotuksella pyritään varmistamaan yleisesti, että yritykset toimittavat kestävyydestä sijoittajien ja muiden sidosryhmien tarvitsemia luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja. Yritysten on raportoitava esimerkiksi siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niiden liiketoimintaan ja mikä on niiden toiminnan vaikutus ihmisoikeuksiin. Näin varmistetaan, että rahoitusjärjestelmän kautta saadaan jatkuvasti tietoja kestävyydestä ja että yrityksiä voidaan pitää vastuullisina sen suhteen, mitä vaikutuksia niiden toiminnalla on ihmisiin ja ympäristöön.

Ehdotuksella myös yksinkertaistetaan yritysten raportointiprosessia. Moniin yrityksiin kohdistuu tällä hetkellä paineita käyttää kestävyysraportoinnissa useita erilaisia standardeja ja kehyksiä. Ehdotetut EU:n standardit voisivat tarjota yrityksille yhteisen ratkaisun, joka vastaa sijoittajien ja muiden sidosryhmien tietotarpeita.

Muutokset delegoituihin säädöksiin, jotka koskevat sijoitus- ja vakuutusneuvontaa, luottamusvelvollisuuksia sekä tuotehallintaa

Tänään esitetyillä kuudella muutossäädöksellä kannustetaan rahoitusjärjestelmää tukemaan yrityksiä niiden siirtyessä kohti kestävää toimintaa ja jatketaan jo nyt kestävästi toimivien yritysten tukemista. Niillä myös lujitetaan EU:n toimia viherpesun torjumiseksi.

Sijoitus- ja vakuutusneuvonta: Kun neuvoja arvioi asiakkaan ja sijoituksen soveltuvuutta, hänen on nyt keskusteltava asiakkaan kanssa myös tämän kestävyyttä koskevista mieltymyksistä.

Luottamusvelvollisuudet: Tänään esitetyillä muutoksilla selkeytetään rahoitusalan yrityksen velvoitteita, kun se arvioi kestävyysriskejä, esimerkiksi tulvien vaikutusta sijoituksensa arvoon.

Sijoitus- ja vakuutustuotteiden valvonta ja hallinta: Rahoitustuotteiden valmistajien ja rahoitusneuvojien on otettava kestävyyttä koskevat tekijät huomioon rahoitustuotteita suunnitellessaan.

Lisätietoa

Komission tiedonanto: EU:n luokitusjärjestelmä – Yritysten kestävyysraportointi, kestävyysmieltymykset ja luottamusvelvollisuudet

EU:n luokitusjärjestelmää koskeva delegoitu säädös

Kysymyksiä ja vastauksia – Ilmastoluokitusjärjestelmää koskeva delegoitu säädös sekä luottamusvelvollisuuksia ja sijoitus- ja vakuutusneuvontaa koskevien delegoitujen säädösten muutokset

Kysymyksiä ja vastauksia – Ehdotus yritysten kestävyysraportointia koskevaksi direktiiviksi

Tietokooste – Huhtikuussa 2021 annettu kestävän rahoituksen paketti

Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosaston kestävää rahoitusta koskevat verkkosivut

[1] Tähän tavoitteeseen pyrkivällä taloudellisella toiminnalla olisi autettava merkittävästi vähentämään tai estämään nykyisen ilmaston tai odotettavissa olevan tulevan ilmaston haitallista vaikutusta tai riskejä tällaisesta haitallisesta vaikutuksesta joko itse kyseiseen toimintaan tai ihmisiin, luontoon tai omaisuuteen.

[2] Tähän tavoitteeseen pyrkivällä taloudellisella toiminnalla olisi edistettävä merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjen vakauttamista välttämällä niitä tai vähentämällä niitä taikka tehostamalla kasvihuonekaasujen poistumia. Taloudellisen toiminnan olisi oltava yhteneväinen Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin lämpötilatavoitteen kanssa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1804

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
21. huhtikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto