Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel14 oktober 2020Representationen i Finland

Minskade utsläpp av växthusgaser: EU-kommissionen antar metanstrategi

I dag lägger EU-kommissionen fram en strategi för att minska metanutsläppen som en del av den europeiska gröna given. Metan är den näst största källan till klimatförändringar, efter koldioxid. Den är också en kraftig lokal luftförorening som orsakar...

I metanstrategin ingår åtgärder för att minska metanutsläppen i Europa och internationellt. Den innehåller lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder inom energi-, jordbruks- och avfallssektorerna, som står för omkring 95 procent av de globala metanutsläppen. Kommissionen kommer att samarbeta med EU:s internationella partner och med industrin för att uppnå utsläppsminskningar i hela försörjningskedjan.

En av prioriteringarna i metanstrategin är att förbättra mätningen och rapporteringen av metanutsläpp. Övervakningsnivån varierar för närvarande mellan olika sektorer och länder, såväl inom som utanför EU. Utöver åtgärder på EU-nivå för att förbättra standarderna för mätning, verifiering och rapportering kommer kommissionen att stödja inrättandet av ett nytt internationellt observatorium för metanutsläpp. Tack vare EU:s satellitprogram Copernicus kommer övervakningen att förbättras och programmet bidrar även till att upptäcka globala superutsläppskällor och att identifiera stora metanläckor.

Kommissionen kommer också att se över förordningen om ansvarsfördelning och överväga att utvidga tillämpningsområdet för direktivet om industriutsläpp till att omfatta metanutsläpp från sektorer som ännu inte omfattas av direktivet.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1833

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
14 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland