Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké30 november 2022Representationen i Finland

​​​​​​​Den europeiska gröna given: EU-kommissionen föreslår ett intyg om koldioxidupptag för att kunna uppnå nettonollutsläpp

Euroopan tavoite on olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Kommissionen antar i dag ett förslag till en första EU-omfattande frivillig ram för ett tillförlitligt intyg om koldioxidupptag. Förslaget kommer att främja innovativ teknik för koldioxidupptag och hållbara lösningar för kolinlagrande jordbruk. Det kommer därmed att bidra till EU:s klimat-, miljö- och nettonollutsläppsmål.

Förslaget som kommissionen lägger fram i dag kommer att förbättra EU:s kapacitet att kvantifiera, övervaka och kontrollera koldioxidupptag avsevärt. Ökad transparens kommer att säkra intressenternas förtroende och motverka ”grönmålning”.

Koldioxidupptag kan och måste ge tydliga klimatvinster, och EU-kommissionen kommer att prioritera sådana åtgärder som har tydliga positiva effekter på den biologiska mångfalden. EU-kommissionen kommer nu att med stöd av experter utarbeta skräddarsydda certifieringsmetoder för koldioxidupptag som bidrar till klimatmålen och andra miljömål.

För att säkerställa intygssystemets transparens och trovärdighet omfattar förslaget regler för oberoende kontroll av koldioxidupptag och regler för erkännande av certifieringssystem som kan användas för att visa överensstämmelse med EU-ramen.

För att säkerställa kvaliteten och jämförbarheten för koldioxidupptag omfattar förslaget till förordning nedanstående fyra kvalitetskriterier.

  1. Kvantifiering: Koldioxidupptaget måste mätas korrekt och ge otvetydiga klimatvinster.
  2. Additionalititet: Koldioxidupptaget måste gå längre än befintlig praxis och de lagstadgade kraven.
  3. Långsiktig lagring: Intygen är kopplade till koldioxidlagringens varaktighet för att säkerställa permanent lagring.
  4. Hållbarhet: Koldioxidupptaget måste upprätthålla eller bidra till sådana hållbarhetsmål som klimatanpassning, cirkulär ekonomi, vatten och marina resurser samt biologisk mångfald.

Förslaget har mycket stor betydelse för EU:s mål att bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050. För att uppnå detta mål måste EU minska sina utsläpp av växthusgaser till ett minimum. EU måste intensifiera arbetet med att avlägsna koldioxid från atmosfären för att balansera de utsläpp som inte kan elimineras.

Industriell teknik, såsom bioenergi med avskiljning och lagring av koldioxid (BECCS) eller direkt avskiljning och lagring av koldioxid (DACCS), kan avskilja koldioxid för permanent lagring.

Inom jordbruk och skogsbruk kan kolinlagrande jordbruk på ett hållbart sätt öka lagringen av koldioxid i mark och skogar eller minska utsläppen av koldioxid från marken. Detta kan innebära nya affärsmodeller för jordbruk och skogsbruk.

Varaktiga produkter och material, såsom träbaserade byggprodukter, kan också binda koldioxid i flera årtionden eller längre.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7156

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo.ulvila@ec.europa.eu


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
30 november 2022
Upphovsman
Representationen i Finland