Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké7 juni 2023Representationen i Finland

EU:s budget för 2024: Fokus på Europas prioriteringar

Euro

Kommissionen lägger i dag fram ett förslag på EU:s årliga budget för 2024, som omfattar 189,3 miljarder euro. Budgeten kommer att kompletteras med uppskattningsvis 113 miljarder euro i betalningar för bidrag inom ramen för NextGenerationEU, EU:s återhämtningsinstrument efter pandemin. Dessa samlade resurser kommer att användas för att fortsätta att driva Europas pågående ekonomiska återhämtning framåt, skapa arbetstillfällen och stärka Europas strategiska oberoende.

Under de senaste åren har EU ställts inför exceptionella utmaningar, bland annat snabbt stigande inflation, vilket ökar förväntningarna på att budgeten ska kunna anpassas ytterligare i förhållande till utvecklingen. Trots detta tillhandahåller budgetförslaget för 2024 viktig finansiering till EU:s politiska prioriteringar som planerat. De gröna och digitala insatserna kommer att fortsätta att prioriteras för att göra Europa mer motståndskraftigt och rustat för framtiden.

I budgetförslaget för 2024 satsas medlen där de gör mest nytta, med tanke på de mest trängande återhämtningsbehoven i EU-länderna och våra partnerländer i hela världen. Dessa medel kommer att bidra till att modernisera och stärka vår union genom att främja den gröna och den digitala omställningen, skapa jobb och stärka EU:s roll i världen.

EU-kommissionen kommer att stödja Ukraina så länge det behövs. Efter Rysslands anfallskrig mot landet har EU:s budget utnyttjats fullt ut för att stödja Ukraina, och EU-länderna har tagit emot flyktingar, men de tillgängliga resurserna i budgeten har uttömts. I samband med den kommande översynen av unionens långtidsbudget för 2021–2027 kommer kommissionen att bedöma det framtida stödet till Ukraina.

Budgetförslaget för 2024 är en del av unionens långtidsbudget som antogs i slutet av 2020 och därefter har genomgått tekniska justeringar. Syftet med förslaget är att omvandla EU:s prioriteringar till konkreta årliga resultat. Den föreslagna budgeten följer inriktningen att 30 procent av långtidsbudgeten och återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU ska avsättas till kampen mot klimatförändringarna.

Bakgrund

I förslaget till EU:s budget för 2024 ingår de utgifter som täcks av anslagen under taken i långtidsbudgeten och som finansieras med egna medel. Dessa kompletteras med utgifter inom ramen för NextGenerationEU, som finansieras genom upplåning på kapitalmarknaderna.

För den centrala budgeten föreslås två belopp – för åtaganden respektive betalningar – för varje program i budgetförslaget. Åtaganden är den finansiering som kan avtalas i kontrakt under ett visst år och betalningar är de belopp som faktiskt betalas ut. Samtliga belopp är angivna i löpande priser.

Med en budget på upp till 807 miljarder euro i löpande priser bidrar återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU till att reparera de omedelbara ekonomiska och sociala skador som coronapandemin orsakade och att rusta EU för framtiden. Instrumentet bidrar till att bygga upp ett EU efter covid-19 som är grönare och mer digitalt, mer motståndskraftigt och bättre förberett på de nuvarande och kommande utmaningarna. Kärnan i NextGenerationEU är faciliteten för återhämtning och resiliens – ett instrument för att tillhandahålla bidrag och lån för att stödja reformer och investeringar i EU-länderna. Avtalen/åtagandena inom ramen för återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU kan ingås fram till slutet av 2023 och betalningarna i samband med upplåningen kommer att ske fram till slutet av 2026.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_3062       

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio    

 

Översikt

Publiceringsdatum
7 juni 2023
Upphovsman
Representationen i Finland