Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel24 februari 2021Representationen i Finland

EU:s nya strategi för klimatanpassning

I dag antar EU-kommissionen en ny strategi för klimatanpassning. I strategin presenteras olika sätt för hur vi kan förbereda oss för klimatförändringarnas effekter.

Klimatförändringarna vållar redan stora problem i Europa och i resten av världen – från dödliga värmeböljor och svår torka till förlust av skogar och stigande havsnivåer. Dagens förslag bygger på 2013 års strategi för klimatanpassning, och syftet är att flytta fokus från problem till lösningar, från planering till genomförande.

Extrema väderförhållanden som orsakas av klimatförändringarna medför allt större ekonomiska förluster. I EU uppgår de redan till över 12 miljarder euro per år. Enligt försiktiga uppskattningar skulle en temperaturökning på 3°C över förindustriell nivå leda till årliga förluster på minst 170 miljarder euro för ekonomin i EU. Klimatförändringarna påverkar inte bara ekonomin, utan även EU-invånarnas hälsa och välbefinnande. Vi drabbas allt oftare av värmeböljor. Värmeböljan i Europa 2019 var den dödligaste naturkatastrofen globalt sett under det året, med 2 500 dödsfall.

EU:s klimatanpassningsåtgärder måste omfatta alla delar av samhället och alla myndighetsnivåer, både inom och utanför EU. Vi kommer att arbeta för att bygga ett klimatresilient samhälle genom att öka kunskapen om klimatförändringarnas effekter och om klimatanpassningslösningar,förstärka anpassningsplaneringen ochklimatriskbedömningar, påskynda anpassningsåtgärderna, och bidra till att stärka den globala klimatresiliensen.

Klimatanpassningsåtgärderna måste bygga på tillförlitliga uppgifter och riskbedömningsverktyg. Därför innehåller denna strategi förslag för attöka kunskapen om klimatanpassning, så att vi kan samla in fler och tillförlitligare uppgifter om klimatrelaterade risker och förluster. EU har även för avsikt att vidareutveckla och utvidga Climate-Adapt, plattformen för att sprida kunskap om klimatanpassning. I anslutning till detta kommer ett särskilt hälsoobservatorium att inrättas för att bättre kunna spåra, analysera och förebygga klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter.

Klimatförändringarna får konsekvenser för hela samhället och för alla ekonomiska sektorer. Därför måste anpassningsåtgärderna omfatta hela samhällssystemet. EU-kommissionen kommer att fortsätta arbeta för att klimatresiliensen ska införlivas i alla relevanta politikområden. Fokus kommer att ligga på klimatanpassningsåtgärder i makrofinanspolitiken,lösningar som utgår från naturen och lokala anpassningsåtgärder.

EU:s klimatanpassningspolitik måste spegla EU:s ledande arbete med att bromsa klimatförändringarna. I Parisavtalet fastställdes ett globalt mål för klimatanpassning och just anpassningen lyfts fram som en viktig bidragande faktor till hållbar utveckling. EU kommer att främja nationella och regionala anpassningsstrategier, med ett särskilt fokus på Afrika och små östater under utveckling. EU kommer att ge ett ökat stöd till klimatresiliens och beredskap på global nivå genom att tillhandahålla resurser, prioritera åtgärder och öka deras effektivitet. För dessa ändamål behövs mer internationell finansiering och det globala engagemanget och dialogen om klimatanpassning behöver stärkas. EU kommer också att samarbeta med internationella partner för att minska gapet i den internationella klimatfinansieringen.

Bakgrund

EU-kommissionen presenterade den nya och mer ambitiösa EU-strategin för klimatanpassning i meddelandet om den europeiska gröna given. Den nya strategin grundar sig delvis på den utvärdering av 2013 års strategi som gjordes 2018 och det offentliga samråd som hölls mellan maj och augusti 2020. Förslaget om en europeisk klimatlag ligger till grund för en ökad ambitionsnivå och politisk samstämmighet kring klimatanpassningen. Det är ett sätt att införliva Parisavtalets artikel 7 om klimatanpassning och FN:s mål 13 för hållbar utveckling i EU-lagstiftningen. I förslaget åtar sig EU och medlemsländerna att stärka anpassningsförmågan och motståndskraften och samtidigt vidta åtgärder för att minska sårbarheten för klimatförändringarna. Den nya klimatanpassningsstrategin kommer att bidra till dessa målsättningar.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_663

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
24 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland