Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel9 december 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet

EU-kommissionen presenterar i dag sin strategi för hållbar och smart mobilitet samt en handlingsplan bestående av 82 initiativ som kommer att vägleda kommissionens arbete under de kommande fyra åren. Strategin lägger grunden för hur EU:s...

Transporterna bidrar med omkring fem procent av EU:s BNP och sysselsätter mer än tio miljoner människor i Europa. Transportsystemet är av avgörande betydelse för europeiska företag och globala leveranskedjor.

Samtidigt är transporterna inte gratis för samhället. De leder till utsläpp av bland annat växthusgaser och föroreningar och förorsakar buller. I dag står utsläppen från transporter för omkring en fjärdedel av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.

Resultatet av EU-kommissionens strategi för hållbar och smart mobilitet kommer att bli en minskning av utsläppen med 90 procent fram till 2050. Det ska uppnås med hjälp av olika milstolpar.

Till milstolparna hör bland annat att minst 30 miljoner utsläppsfria bilar ska vara i trafik på Europas vägar och att utsläppsfria havsgående fartyg är klara för marknaden senast 2030. Senast 2035 bör å sin sida utsläppsfria stora luftfartyg vara klara för marknaden, medan nästan alla personbilar, lätta lastbilar, bussar och nya tunga fordon bör vara utsläppsfria senast 2050.

För att förverkliga dessa mål fastställs i strategin totalt 82 initiativ inom tio centrala områden. Varje initiativ omfattar konkreta åtgärder.

Transporterna kan bli mer hållbara genom att man främjar användningen av utsläppsfria fordon, fartyg och flygplan, samt förnybara och koldioxidsnåla bränslen och utbyggnaden av tillhörande infrastruktur. Detta kan bland annat uppnås genom att tre miljoner offentliga laddningsstationer installeras fram till 2030.

För att främja smarta transporter bör man se till att passagerare kan köpa biljetter för resor med flera färdmedel och att gods kan transporteras med smidiga byten mellan olika transportslag.

Transportsektorn har varit en av de sektorer som drabbats hårdast av coronapandemin. För att hjälpa företagen åtar sig kommissionen bland annat att öka investeringarna för att fullborda det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) fram till 2030.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2329

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
9 december 2020
Upphovsman
Representationen i Finland