Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli13. lokakuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Energian hinnat: Komissio esittää toimenpiteitä poikkeukselliseen tilanteeseen ja sen vaikutuksiin vastaamiseksi

Komissio antoi tänään energian hintoja koskevan tiedonannon. Sen tarkoituksena on vastata poikkeukselliseen ja maailmanlaajuiseen energian hintojen nousuun, jonka odotetaan jatkuvan läpi talven, sekä auttaa Euroopan kansalaisia ja yrityksiä.

Komission antamassa tiedonannossa esitetään välineistö, jota EU ja sen jäsenmaat voivat käyttää vastatakseen hintojen nousun välittömiin vaikutuksiin ja suojautuakseen paremmin äkillisiltä hinnannousuilta tulevaisuudessa.

Lyhyen aikavälin kansallisia toimenpiteitä ovat muun muassa kotitalouksien hätätuki, valtiontuki yrityksille ja kohdennetut veronalennukset. Lisäksi komissio tukee investointeja uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen, tarkastelee mahdollisia energian varastointiin ja kaasun varmuusvarastojen hankintaan liittyviä toimenpiteitä sekä arvioi sähkömarkkinoiden nykyistä rakennetta.

Välineistö: valikoima lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteitä

Tämänhetkinen hintapiikki edellyttää nopeita ja koordinoituja toimia. Etusijalle olisi asetettava kohdennetut toimenpiteet, joilla voidaan nopeasti lieventää hintojen nousun vaikutuksia heikoimmassa asemassa oleviin kuluttajiin ja pienyrityksiin. Näitä toimenpiteitä pitäisi voida helposti mukauttaa keväällä, jolloin tilanteen odotetaan vakaantuvan. Pitkän aikavälin siirtymää ja investointeja puhtaampiin energialähteisiin ei saa haitata.

Välittömät toimenpiteet kuluttajien ja yritysten suojelemiseksi :

· Tarjotaan tukea energiaköyhille kuluttajille esimerkiksi jakamalla arvoseteleitä tai maksamalla osa energialaskusta. Tätä voidaan tukea EU:n päästökauppajärjestelmästä saaduilla tuloilla.

· Myönnetään tilapäistä lykkäystä laskujen maksamiseen.

· Otetaan käyttöön suojatoimia, joilla estetään energiatoimitusten katkaiseminen.

· Tarjotaan heikoimmassa asemassa oleville kotitalouksille kohdennettuja veronalennuksia.

· Myönnetään tukea yrityksille tai toimialoille, EU:n valtiontukisääntöjä noudattaen.

· Tehostetaan kansainvälistä tiedottamista energia-asioista kansainvälisten markkinoiden läpinäkyvyyden, likviditeetin ja joustavuuden turvaamiseksi.

· Tutkitaan mahdollista kilpailun vastaista toimintaa energiamarkkinoilla ja pyydetään Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista (ESMA) tehostamaan hiilimarkkinoiden kehityssuuntien seurantaa.

· Laajennetaan osallistumismahdollisuuksia uusiutuvan sähkön hankintasopimuksiin ja tuetaan niitä tarvittavilla rinnakkaistoimenpiteillä.

Keskipitkän aikavälin toimenpiteet vähähiilistä ja häiriönsietokykyistä energiajärjestelmää varten:

· Lisätään investointeja uusiutuviin energialähteisiin, peruskorjauksiin ja energiatehokkuuteen ja nopeutetaan uusituvan energian huutokauppoja ja lupamenettelyjä.

· Kehitetään energian varastointikapasiteettia uusiutuvien energialähteiden osuuden tukemiseksi, akut ja vety mukaan lukien.

· Pyydetään Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisia (ACER) tutkimaan sähkömarkkinoiden nykyisen rakenteen etuja ja haittoja ja antamaan tarvittaessa komissiolle asiaa koskevia suosituksia.

· Harkitaan toimitusvarmuutta koskevan sääntelyn tarkistamista, jotta Euroopassa voidaan parantaa kaasuvarastojen käyttöä ja toimivuutta.

· Tutkitaan mahdollisia hyötyjä, joita saataisiin siitä, että EU-maat toteuttaisivat kaasuvarastojen vapaaehtoisia yhteishankintoja.

· Perustetaan uusia rajat ylittäviä alueellisia ryhmiä analysoimaan kaasuun liittyviä riskejä ja neuvomaan EU-maita niiden kansallisten ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmien laatimisessa.

· Vahvistetaan kuluttajien roolia energiamarkkinoilla antamalla mahdollisuus valita energiantoimittaja ja vaihtaa sitä, tuottaa itselleen sähköä ja liittyä energiayhteisöihin.

Välineistössä esitetyt toimenpiteet auttavat reagoimaan ajoissa nykyisiin energian hintapiikkeihin, jotka ovat seurausta poikkeuksellisesta maailmanlaajuisesta tilanteesta. Ne edistävät myös kohtuuhintaista, oikeudenmukaista ja kestävää energiasiirtymää Euroopassa ja lisäävät energiaomavaraisuutta.

Investoinnit uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen vähentävät riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista. Lisäksi ne mahdollistavat edullisemmat energian tukkuhinnat, jotka sietävät paremmin maailmanlaajuisia toimitusongelmia. Siirtyminen puhtaaseen energiaan on paras vakuutus nyt koettujen kaltaisten, tulevien hintahäiriöiden varalta, ja sitä on tarpeen vauhdittaa myös ilmastosyistä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_5204

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
13. lokakuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto