Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Green Deal

Ympäristö: Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Suomessa

Suomen kaunis luonto, luonnon monimuotoisuus, puhdas ilma ja tuhannet järvet ovat säilyttämisen arvoisia.

Edessämme on kuitenkin nyt maailmanlaajuinen kriisi, jonka vuoksi luontomaisemamme ovat uhattuina eikä niitä voida enää pitää itsestäänselvyytenä. Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Tarvitaan globaalisti kiireellisiä toimia, jotta maapallolle aiheutuvat peruuttamattomat vahingot voitaisiin välttää.

Ilmastonmuutoksen torjunta on yksi Euroopan komission toiminnan tärkeimmistä painopisteistä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on puolestaan komission kunnianhimoinen suunnitelma, jonka tarkoituksena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa.

Tutustu tietosivuun Suomen ilmasto- ja energiatavoitteista:

16. KESÄKUUTA 2022
Suomen ilmasto- ja energiatavoitteet

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma sisältää keskeisiä politiikkoja, joilla pyritään vähentämään merkittävästi päästöjä, säilyttämään Euroopan luonnonympäristö sekä investoimaan huippututkimukseen ja innovointiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Ohjelma koostuu lukuisista eri lakialoitteista, joilla varmistetaan EU:n talouden rakentuminen kestävälle pohjalle. Tämä onnistuu kääntämällä ilmasto- ja ympäristöhaasteet mahdollisuuksiksi kaikilla politiikan aloilla. Näin saadaan aikaan talouskasvua ja työpaikkoja, kaikille reilulla tavalla.

Vihreän kehityksen ohjelmalla EU sitoutuu siihen, että Euroopasta tulee maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Samalla EU muutetaan nykyaikaiseksi, resurssitehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi taloudeksi, joka on oikeudenmukainen ja osallistava ja ottaa huomioon kaikki ihmiset ja kaikki alueet.

Vakaana aikomuksenamme on onnistua tässä hankkeessa maapallomme ja sillä olevan elämän vuoksi – Euroopan luonnonperinnön, biologisen monimuotoisuuden, metsiemme ja mertemme vuoksi. Näyttämällä muulle maailmalle mallia, miten toimia kestävästi mutta kilpailukykyisesti, voimme saada uusia maita seuraamaan esimerkkiämme.

Ursula von der Leyen, European komission puheenjohtaja

Vihreän kehityksen ohjelmalla on merkittävä rooli koronakriisistä selviytymisessä. Se käynnistää elpymisen, suojelee työpaikkoja ja luo kestävää kasvua.

EU on jo maailmanlaajuinen johtaja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Pariisin sopimuksen mukaisesti se on antanut kaikki talouden alat kattavaa lainsäädäntöä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Komissio esitteli heinäkuussa 2021 lainsäädäntöehdotuspaketin (Fit for 55), jonka tarkoituksena on muuttaa EU:n ilmasto-, energia-, maankäyttö-, liikenne- ja veropolitiikkaa, jotta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä voidaan vähentää ainakin 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.

EU:n monivuotisesta talousarviosta (2021–2028) ja uudesta NextGenerationEU -välineestä, jolla tuetaan elpymistä koronapandemiasta, on 30 prosenttia osoitettu vihreisiin investointeihin. EU-maiden on osoitettava elpymis- ja palautumistukivälineestä saamastaan rahoituksesta vähintään 37 prosenttia sellaisiin investointeihin ja uudistuksiin, jotka tukevat ilmastotavoitteita. Mikään tällaista rahoitusta saavista investoinneista tai uudistuksista ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa EU:n ympäristötavoitteille. Euroopan komissio aikoo EU:n puolesta kerätä 30 prosenttia Next Generation EU -välineen varoista laskemalla liikkeeseen vihreitä joukkovelkakirjoja.

Tavoite tulla ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi maanosaksi vuoteen 2050 mennessä edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä investointeja. Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelma luo puitteet tätä varten. Ohjelman avulla on tarkoitus saada tulevan vuosikymmenen aikana liikkeelle vähintään biljoonan euron kestävät investoinnit. Investointiohjelmaan sisältyvästä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista annetaan kohdennettua tukea alueille ja aloille, joihin vihreään talouteen siirtyminen vaikuttaa eniten.

Rahoitus ja vihreän kehityksen ohjelma

Katso video

Vihreä siirtymä ja sen rahoitus Suomessa

Jokaisella jäsenmaalla on oma roolinsa koko EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. Suomen omana kansallisena tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuonna 2035, siis selkeästi koko EU:n tavoitetta aiemmin. Vihreä siirtymä tukee tätä tavoitetta osaltaan EU:n laajuisen päästökaupan avulla ja tarjoaa lisää haastetta kansallisiksi tavoitteiksi varsinkin liikenteen ja maatalouden osalta. Vuoden 2020 talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettu Suomea koskeva maaraportti osoittaa, että liikenteen ja maankäyttösektorin päästöt Suomessa eivät ole laskeneet toivotulla tavalla.

Suomen yhdennetty energia- ja ilmastosuunnitelma sisältää Suomen kansalliset tavoitteet ja niihin liittyvät politiikkatoimet EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Energia- ja ilmastosuunnitelmassa käsitellään kaikkia viittä EU:n energiaunionin ulottuvuutta: vähähiilisyyttä, energiatehokkuutta, energiaturvallisuutta, energian sisämarkkinoita sekä tutkimusta, innovaatiota ja kilpailukykyä. EU on asettanut Suomelle vuotta 2030 koskien kansalliseksi tavoitteeksi vähentää päästökaupan ulkopuolisia kasvihuonekaasupäästöjä 39 % vuoden 2005 tasoon verrattuna.

Komission arviossa Suomen kansallisesta energia- ja ilmastosuunnitelmasta on laskettu, että Suomen vähähiiliseen talouteen siirtymisessä käytettävissä olevat EU-varat ovat vuosina 2021-2027 noin 12,3 miljardia euroa. Kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä olevat EU:n varat, jotka voidaan käyttää kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoon:

91 miljardia euroa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta

9,1 miljardia euroa InvestEU-ohjelmasta

29,9 miljardia euroa Verkkojen Eurooppa -välineestä

360 miljardia euroa elpymis- ja palautumistukivälineestä

0,9 miljardia euroa teknisen tuen välineestä

5,4 miljardia euroa LIFE-ohjelmasta

8,2 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

140 miljardia euroa innovaatiorahastosta.

LIFE on EU:n keskeinen rahoitusohjelma, jolla edistetään ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ohjelmaan sisältyy myös energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden rahoitus. Lue lisää ohjelmasta Suomessa ympäristöministeriön sivulta.

LIFE-ohjelmasta on tuettu muun muassa saimaannorpan suojelua, Natura 2000-vesistöalueiden ekologisen tilan parantamista sekä soiden, kosteikkojen ja muiden pienvesien kunnostusta ja suojelua.

Linkit

Ympäristöasiat komissiossa

Ilmastoasiat komissiossa

Euroopan ympäristökeskus